Jesteśmy firmą transportową. Dwa lata temu zakupiliśmy samochód TIR - WNT. Zapłaciliśmy i odliczyliśmy VAT. Dzisiaj chcemy sprzedać Tira firmie polskiej.
Czy dobrze zrobiliśmy i zastosowaliśmy stawkę VAT 22%?
Czy powinniśmy robić jakieś korekty VAT i czy dobrze zrobiliśmy dwa lata temu?

W przedstawionym stanie faktycznym byli Państwo uprawnieni do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu ciężarowego. Jego sprzedaż natomiast winna być opodatkowana według stawki podstawowej w wysokości 22%.
Z treści pytania wynika, iż w 2008 r. nabyli Państwo samochód ciężarowy (TIR), dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym transakcja nastąpiła w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W związku z tym należy zauważyć, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ustawodawca przewidział przy tym, iż w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 3-7 u.p.t.u., kwota podatku należnego. Należy zwrócić uwagę, że wskazane wyżej zastrzeżenie wynikające z art. 86 ust. 3 – 7 u.p.t.u. dotyczy nabycia samochodów, wobec czego zasadne jest odniesienie się do powołanej regulacji.
Art. 86 ust. 3 u.p.t.u. wprowadza ograniczenie co do zakresu prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w razie nabycia określonych kategorii samochodów, nie wydaje się jednak, aby znajdowało ono zastosowanie w Państwa przypadku. Zgodnie bowiem z jego treścią – obowiązującą w obecnym kształcie także w 2008 r. – w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6000 zł. Jak trafnie zwraca się uwagę w piśmiennictwie, z analizy brzmienia rzeczonego przepisu wynika, że pełne prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przysługuje bez ograniczenia w stosunku do pojazdów samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 t. Należy zakładać, iż nabyty pojazd kryterium powyższe spełniał. Warto ponadto nadmienić, że moment powstania prawa do odliczenia został w stosunku do omawianej sytuacji wyznaczony w art. 86 ust. 10 pkt 2 u.p.t.u., stanowiącym, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Natomiast kwestia ustalenia właściwej stawki podatku od towarów i usług, według której opodatkowana będzie sprzedaż samochodu, wymaga odwołania się do art. 41 ust. 1 u.p.t.u. Z przepisu tego wynika, iż stawka podatku w wysokości 22% znajduje zastosowanie zawsze wtedy, gdy ustawodawca nie zastrzega dla danej czynności odmiennej stawki o charakterze preferencyjnym. W związku z powyższym winna ona zostać wykazana na fakturze dokumentującej sprzedaż przy założeniu, iż planowana czynności będzie kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Łukasz Pajor