Istnieją podstawy do tego, by czynność opisana w treści pytania sklasyfikowana była jako dostawa towarów, a co za tym idzie, aby miała zastosowanie stawka właściwa dla dostawy takich towarów (czyli albo 7% albo 22%).
Aby odpowiedzieć na pytanie czytelnika, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy mamy tutaj do czynienia z usługą poligamiczna czy z dostawa towarów (gazet i czasopism) Od tego jakiego rodzaju jest to czynność uzależniona jest stawka VAT.
W przeszłości opinie organów podatkowych dotyczących klasyfikacji świadczenia podlegającego na druku książek, czasopism, gazet itp. były podzielone:
- w jednych organy podatkowe twierdziły, że przekazanie książek przez jej wydawcę a nawet drukarnię stanowią dostawę towarów (pismo naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów z 26 sierpnia 2004 r., US33/NG/GV/1/443-324/04/MP, www.mf.gov.pl)
- w innych przedstawiciele fiskusa stoją na stanowisku, że czynności takie są usługami (pismo naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 22 września 2004 r., US35/PP1/443-215/04/PN, www.mf.gov.pl)
Do dyskusji nad problemem wiele wniosło pismo Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., PP1-811-1900/04/Dsz./4045, "Rzeczpospolita Dobra Firma" z 10 lutego 2005 r., s. 3, w którym wskazane zostało, że dopuszczalnym jest klasyfikowanie czynności przekazania książek (bo akurat te pismo dotyczyło książek ale problem jest taki sam w przypadku gazet czy czasopism) wydrukowanych na zlecenie jako odpłatnej dostawy towarów. W piśmie tym wskazane zostało, że istotne jest to, w jakich okolicznościach i na jakich warunkach czynność jest wykonywana.
Według autora tego pisma, o tym czy świadczenia jest dostawą towarów czy świadczeniem usług decydować może to, kogo własnością jest papier, na którym książka jest drukowana. Jeżeli zamawiający powierza wykonawcy papier, na którym ten drukuje książkę, wówczas ponad wszelką wątpliwość ma miejsce świadczenie usługi poligraficznej. Trudno jest nie zgodzić się z takim twierdzeniem.
Pogląd taki zaprezentowany został również później m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 maja 2009 r., ILPP2/443-229/09-3/TW, http://sip.mf.gov.pl/sip, w której stwierdzone zostało m.in.:
"(...) Proces wydrukowania książki, broszury lub czasopisma w oparciu o własne materiały jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od tej, związanej z wykorzystanymi materiałami, który staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa na wydawcę do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka, broszura lub czasopismo. Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki, broszury, czasopisma są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, co do których drukarnia – aby wydawca mógł nimi rozporządzać jak właściciel – musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę.
Kiedy mowa o "przeniesieniu prawa do rozporządzania" nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.
W tym przypadku niewątpliwie drukarnia wyzbywa się własności użytych do tej produkcji materiałów, które w ramach tego procesu produkcyjnego przybrały postać rzeczową książek. Przeniesienie własności tych towarów na wydawcę wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku - art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czyli przeniesienia również ich posiadania na wydawcę, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel. Tym samym następuje w takim przypadku przeniesienie przez drukarnię na wydawcę prawa do rozporządzania jak właściciel wyprodukowanym przez drukarnię z jej materiałów majątkiem rzeczowym, co czyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł z wydawnictwem umowę na wykonanie książek w pełnym cyklu produkcyjnym, tzn. druk wraz z obróbką końcową. Przedmiotowe książki powstają z materiałów własnych drukarni. Zainteresowany przekazuje zamawiającemu wydrukowane egzemplarze w postaci gotowego produktu w określonym w umowie terminie. Wnioskodawca wskazał też, że przedmiotowe książki mieszczą się w grupowaniu statystycznym PKWiU 22.11 i oznaczone są symbolem ISBN.
Oznacza to, że jeżeli w wyniku wykonanych czynności wytworzone są z materiału własnego nowe produkty w postaci książek, a następnie Zainteresowany przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania tymi produktami jak właściciel, to należy uznać te czynności za dostawę towarów."
Podobnie zostało stwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2009 r., IPPP1-443-344/09-2/JB, http://sip.mf.gov.pl/sip.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że skoro w analizowanym przypadku podatnik drukuje czasopisma i gazety na własnym papierze i wykorzystując inne własne materiały, to istnieją przesłanki do tego aby czynność taka była uznana za dostawę.
Warto w tym miejscu nadmienić, że nikt nie ma zazwyczaj wątpliwości co do tego, że np. stolarz wytwarzający z własnych materiałów, ale na zlecenie meble, po ich wykonaniu dokonuje dostawy. A przecież i w tym przypadku można by było się zastanawiać nad tym, że skoro stolarz wykonuje meble na konkretne zamówienie to, czy może nimi swobodnie rozporządzać.
Przecież co do zasady – chociaż zapewne wydać się to może dziwne i może budzić sprzeciw - dostawa "towarów poligraficznych" (gazet, czasopism, książek) często winna być traktowana w podobny sposób jak np. dostawa mebli.
Oczywiście jeżeli uznamy czynność za dostawę, wówczas zastosowanie znajdą stawki właściwe dla towarów, czyli – w zależności od rodzaju gazet i czasopism – albo 7% albo 22%.
Stawka 0% ma zastosowanie gdy są spełnione warunki zapisane w przepisach § 39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) a stawka 7% gdy nie są wypełnione warunki z przepisów wykonawczych, ale są wypełnione przesłanki zapisane w poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).