Podatnik opodatkowany na ryczałcie, wykonując produkcję opodatkowuje ją wg 5,5%. Wystawiając fakturę obciąża odbiorcę kosztami przesyłki. Jaka stawka jest właściwa dla kosztów przesyłki?
Do przychodów stanowiących zapłatę za przesyłkę towaru należy stosować taką samą stawkę ryczałtu jaka powinna być stosowana do przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży będącego przedmiotem tej przesyłki towaru.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają wszelkiego rodzaju przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. W art. 14 u.p.d.o.f. ustawodawca definiując przychody z działalności gospodarczej wskazuje na wszelkiego rodzaju kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Niewątpliwie zatem kwota otrzymana tytułem zwrotu przez nabywcę kosztów przesyłki towaru będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu. Należy jednak zauważyć, iż nie będzie to przychód związany z prowadzonymi przez podatnika usługami pocztowymi, czy kurierskimi, ale składnik ceny towaru, jaką kupujący będzie w tym przypadku zobowiązany zapłacić sprzedającemu. W tej sytuacji do kosztów przesyłki, którymi będzie obciążany nabywca należy zastosować taką samą stawkę ryczałtu, jaką właściwa jest do przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży towaru - w tym przypadku 5,5% (zob. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 9 sierpnia 2007 r., USPDI/415/1/31/07; http://sip.mf.gov.pl/sip).