Pytanie użytkownika Vademecum Głównego Księgowego:

Firma kupiła 3 lata temu samochód ciężarowy (z kratką, homologacją itd.) i przyjęła go do ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa samochodu to ok. 50.000 zł. Na wyposażeniu tego samochodu było radio, zamontowane przez autoryzowanego dealera, u którego samochód był kupowany. Radio nie było kupowane, fakturowane ani ewidencjonowane osobno, lecz stanowiło wyposażenie samochodu. Po trzech latach eksploatacji radio się zepsuło i właściciel postanowił wymienić go na nowe.

Czy można ten zakup zaliczyć do koszów uzyskania przychodu, uwzględniając, że jest to wymiana zepsutej części środka trwałego?

Odpowiedź

W ocenie autora opisany nakład stanowi bezpośrednio koszt uzyskania przychodu.

Uzasadnienie

Nakłady na środek trwały mogą zwiększać jego wartość początkową stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych (ulepszenie) albo stanowić bezpośrednio koszty uzyskania przychodu (remont).

Nakład zwiększający wartość początkową środka trwałego to zgodnie z art. 16g ust. 17 ustawy z 26.07.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przede wszystkim nakład zwiększający wartość użytkową pojazdu w stosunku do tej, którą posiadał w chwili przyjęcia go przez podatnika do używania. Jeżeli zakupione radio odpowiada mniej więcej parametrom radia zepsutego, wówczas w ocenie autora nie nastąpiło zwiększenie wartości użytkowej, pomimo wymiany na nowe urządzenie.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że drugim warunkiem zwiększenia wartości początkowej ulepszanego środka trwałego jest wartość zakupionych części składowych (radia). Jeżeli jego cena nie przekracza 10.000 zł, wówczas nawet zwiększenie wartości użytkowej pojazdu nie będzie skutkować wzrostem wartości początkowej – z powodu zbyt małej wartości nowego radia.

Biorąc pod uwagę przeciętne ceny opisywanego rodzaju sprzętu można uznać, że bez względu na rodzaj radia nakład ten będzie mógł zostać zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.