Odpowiedź:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. A można zaksięgować przykładowo zapisem:
Wn konto 241 Rozrachunki z właścicielami – 2.995.000 zł
Ma konto 801 Kapitał (fundusz) podstawowy – 2.995.000 zł.
Podwyższenie to ma zostać pokryte aportem niepieniężnym w postaci udziałów innej spółki z o.o. B. Z treści pytania wynika, że udziały te mają wartość 2.955.000 zł, co wskazuje, że na pokrycie nowych udziałów brakuje aktywów o wartości 40.000 zł (chyba że w treści pytania pojawił się błąd i wartość udziałów wynosi 2.995.000 zł, a nie 2.955.000 zł).
Wniesione udziały spółki z o.o. B zostaną zaksięgowane przykładowo zapisem:
Wn konto 04 Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe – udziały i akcje – 2.955.000 zł (albo 2.995.000 zł)
Ma konto 241 Rozrachunki z właścicielami – 2.955.000 zł (albo 2.995.000 zł).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, fundusz udziałowy spółdzielni wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
W myśl art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) udziały w spółce z o.o. nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Michał Topulniak, redaktor publikacji Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  1.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów