Odpowiedź:

Jeżeli sytuacja dotyczy dwóch lat obrotowych, to moim zdaniem należałoby obniżenie kary zaksięgować w roku następnym jako pozostały przychód operacyjny (jako umorzenie części zobowiązania z tytułu naliczonej kary umownej).

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – nie daje precyzyjnej odpowiedzi na postawioną kwestię. W mojej ocenie obniżenie kary umownej w następnym roku obrotowym należy zaksięgować w pozostałe przychody operacyjne, jako umorzenie części zobowiązania. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. d u.o.r. przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że jeżeli jednostka zaksięguje zmniejszenie kary na pozostałe koszty operacyjne z minusem, a w trakcie roku inne pozostałe koszty operacyjne byłyby mniejsze niż to zmniejszenie kary, to na koniec roku na koncie pozostałych kosztów operacyjnych widniałoby saldo Ma, które sugerowałoby zaprezentowanie w rachunku zysków i strat pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie ujemnej.

Michał Topulniak, redaktor Vademecum Głównego Księgowego
Vademecum Głównego Księgowego daje Ci dostęp do profesjonalnej bazy informacji, dzięki której błyskawicznie uzyskasz odpowiedź na pytania z zakresu podatków oraz rachunkowości finansowej. PRZETESTUJ >>