Pytanie

Sprzedałem samochód, który miałem w firmie jako środek trwały dla firmy zagranicznej z UE.
Czy wystawiam fakturę na 0 proc. VAT?
Jak wykazuję tą sprzedaż w deklaracji VAT-7?

Odpowiedź

Skoro dokonali Państwo sprzedaży samochodu na rzecz firmy z UE to przy spełnieniu warunków określonych w art. 42 u.p.t.u. możliwe będzie zastosowanie do powyższej transakcji stawki VAT 0 proc.
Przedmiotową transakcję należy wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 21 (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).

Uzasadnienie

Definicję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zawiera art. 13 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., który stanowi, iż przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:
1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;
4) podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.(art. 13 ust. 2 u.p.t.u.)
Przy czym wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7. (art. 13 ust. 6 u.p.t.u.)

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Natomiast warunki zastosowania do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki 0 proc. wskazuje art. 42 ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 proc., pod warunkiem że:
1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
3) podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Z treści pytania wynika, iż dokonali Państwo sprzedaży samochodu na rzecz firmy z UE (rozumiem, że podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju). A zatem przy spełnieniu warunków określonych w art. 42 u.p.t.u. możliwe będzie zastosowanie do powyższej transakcji zastosowanie stawki VAT 0 proc.
Przedmiotową transakcję należy wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 21 (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego