Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Podatnik sprzedaje za pośrednictwem niemieckiego domu aukcyjnego towar. Po kliknięciu opcji "kup teraz" widzi to zdarzenie na swoim koncie użytkownika, a następnie wystawia fakturę w walucie obcej z kursem średniego NBP z dnia poprzedniego, a klient płaci kwotę zakupu przez PayU (wirtualną zapłatę). Kwota trafia na konto wirtualne w domu aukcyjnym, następnie tego samego dnia wystawia dyspozycję przelania środków na swoje konto do niemieckiego banku w euro, jednakże dom aukcyjny dopiero po 3 dniach przelewa środki na konto w niemieckim banku. W momencie zebrania większych wpłat zamienia walutę euro poprzez wirtualny kantor na swoje konto w złotówkach.

Kiedy powstają różnice kursowe z tytułu zapłaty i czy w ogóle powstają?

Jeśli faktura i zapłata jest tego samego dnia, a kwota wpływa na zagraniczny bank, to czy różnice kursowe powstają w momencie przewalutowania na wirtualnym kantorze?

Odpowiedź:

Różnice kursowe powstają w takim przypadku w momencie przewalutowania w wirtualnym kantorze.

Uzasadnienie:

Dodatnie oraz odpowiednio ujemne różnice kursowe powstają m.in., w przypadku gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa/wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej na złote według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 24c ust. 2 pkt 1 i art. 24c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.).

Różnice te powstają także w przypadkach, w których wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa/wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, przeliczonych według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni (art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f.).

Opisane w przedmiotowych regulacjach różnice kursowe powstają także w przypadkach, w których podatnik otrzymuje zapłatę za dokonaną transakcję w walucie, a następnie te walutę wymienia (na przykład w wirtualnym kantorze) na PLN (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lipca 2013 r., IBPBI/2/423-417/13/MS).

Zgodnie z art. 24c ust. 4 u.p.d.o.f., przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Co istotne, różnic kursowych nie wywołuje sam fakt przelewu środków z rachunku na rachunek.

W analizowanym zatem przypadku, powstanie różnic kursowych wywoła fakt dokonania zamiany waluty poprzez wirtualny kantor.

Przykład:

Podatnik sprzedał w dniu 15 grudnia towar za 100 euro, w związku z czym zaewidencjonował sprzedaż w księdze podatkowej po kursie z dnia 14 grudnia, tj. po kursie 4,35 zł (435 zł) i w tym samym dniu otrzymał walutę na swoje konto w domu aukcyjnym. Następnie po otrzymaniu przelewu waluty na konto w zagranicznym banku, podatnik wymienił walutę w wirtualnym kantorze w dniu 19 grudnia po kursie 4,10 zł, związku z czym przeliczona wartość wyniosła 410 zł. Wystąpiła w związku z tym ujemna różnica kursowa w kwocie 25 zł (tj. 435 zł – 310 zł).

Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 21.12.2015 r.