Pytanie

Firma zakupiła środki trwałe w 2011 r. od spółki matki za 100.000 euro. Termin płatności faktury przewidziano na dzień 10 listopada 2011 r. Powyższe środki trwałe były amortyzowane podatkowo do końca 2012 r. W 2013 r. ze względu na nowe regulacje CIT dotyczące obowiązkowej korekty kosztów przez dłużników amortyzacja jest kosztem niepodatkowym.
Firma planuje odsprzedać powyższe środki trwałe za 80.000 euro do spółki matki na początku lipca 2013 r. Termin wymagalności faktury ma być wyznaczony na 15 lipca 2013 r.
Firma planuje skompensować powyższe faktury na 20 lipca 2013 r.; tj. fakturę zakupu z 2011 r. i fakturę sprzedaży z 2013 r.
Czy kompensata będzie oznaczała w obecnym stanie prawnym, iż dokonano zapłaty faktury z 2011 r.?
Czy będziemy mogli w związku z tym rozpoznać podatkowo w lipcu różnice kursowe wynikłe z kompensaty, a także czy koszt sprzedaży środków trwałych (wartość niezamortyzowaną) będziemy mogli zaliczyć do kosztów podatkowych w lipcu 2013 r.?

Odpowiedź

Nowe regulacje nie wyłączają stosowania innych przepisów u.p.d.o.p. dlatego też będą mogli Państwo rozliczyć podatkowe różnice kursowe stosownie do zasad określonych w art. 15a u.p.d.o.p. jak też rozliczyć w kosztach podatkowych niezamortyzowaną część odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. z uwzględnieniem oczywiście innych wyłączeń określonych w u.p.d.o.p.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15b ust. 1–6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.
Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Zasady powyższe stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa powyżej upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostały uregulowane w terminie określonym powyżej. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania pierwszego.

Jeżeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy zobowiązanie zostało zapłacone w części.
Znowelizowane przepisy u.p.d.o.p. nie regulują kwestii formy uregulowania zapłaty tym samym uznać należy, iż skutecznym sposobem uregulowania należności będzie kompensata wzajemnych zobowiązań i należności.

W Państwa przypadku zwrócić jednak należy uwagę na regulacje ustawy wprowadzającej w życie nowe przepisy, które wskazują, iż nowe przepisy stosuje się od 1 stycznia 2013 r. Dla wydatków zakupionych przed tym dniem nowe regulacje nie będą miały zastosowania (na co wskazuje również debata w komisjach sejmowych i senackich nad ustawą).
Tym samym nowe przepisy będą miały jedynie zastosowanie do transakcji mającej miejsce w tym roku (tj. do sprzedaży środka trwałego spółce matce).

Nowe regulacje nie wyłączają stosowania innych przepisów u.p.d.o.p. dlatego też będą mogli Państwo rozliczyć podatkowe różnice kursowe stosownie do zasad określonych w art. 15a u.p.d.o.p. jak też rozliczyć w kosztach podatkowych niezamortyzowaną część odpisów amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. z uwzględnieniem oczywiście innych wyłączeń określonych w ustawie.