Najbliższe realizacji są rozwiązania uszczelniające pobór tzw. "podatku Belki". Będą one obowiązywać od 31 marca 2012 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zawiera rozwiązania uniemożliwiające omijanie podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Chodzi o tzw. dzienne lokaty przy "podatku Belki".

W I kwartale 2012 r. rząd planuje przyjąć projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obecnie projekt jest przed przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych. W projekcie przewidziano:
1. likwidację ulgi na Internet;
2. zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów (taki odpis będzie możliwy przy przychodach w wysokości 85 tys. zł rocznie);
3. zmiany w ulgach na dzieci w celu wsparcia rodzin o najniższych dochodach, a także posiadających troje i więcej dzieci:
a. dla rodzin wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny nie przekroczy 85 tys. zł ulga pozostaje bez zmian;
b. rodzinom wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny przekracza 85 tys. zł ulga nie będzie przysługiwała;
c. w przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci - bez względu na osiągnięty dochód - ulga pozostanie bez zmian;
d. w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga będzie przysługiwać na wszystkie dzieci, ale na trzecie i każde kolejne zostanie podwyższona o 50 proc.

Również w I kwartale 2012 r. planowane jest przyjęcie przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych w toku uzgodnień. Zaproponowane w projekcie zmiany służą realizacji zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej. Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Tzw. becikowe będzie trafiać do rodzin uzyskujących roczne dochody poniżej 85 tys. zł.

Trwa także przygotowywanie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym. W projekcie zakłada się objęcie podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta, jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 23 lutego 2012 r.