Pytanie

W związku z tym, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. mają się zmienić przepisy dotyczące ujmowania VAT należnego w momencie dokonania sprzedaży, pytanie brzmi, co z fakturą za świadczenie usług najmu?
Dotychczas faktura wystawiona np. 1 września 2013 r. za sprzedaż sierpniową z terminem płatności na 15 września 2013 r. była ujmowana w ewidencji VAT we wrześniu.
Czy zmiany w przepisach o VAT spowodują, iż taką transakcję będziemy ujmować w sierpniu?
Czy przepisy będą już obowiązywać w odniesieniu do faktur wystawionych 1 stycznia 2014 r. za transakcje z grudnia 2013 r.?

Odpowiedź

Owszem – przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego mocno zmieniają się z dniem 1 stycznia 2014 r. Powodują one m.in. oderwanie terminu powstania obowiązku podatkowego od terminu wystawienia faktury. Akurat w mniejszym zakresie dotyczy to usług najmu. W odniesieniu do ich wprowadza się przepisy bardzo podobne do dotychczasowych.

Uzasadnienie

Owszem – przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., dotyczące powstania obowiązku podatkowego zmieniają się z dniem 1 stycznia 2014 r.
Generalnie powodują one oderwanie terminu powstania obowiązku podatkowego od terminu wystawienia faktury. Akurat w mniejszym zakresie dotyczy to usług najmu. M.in. w odniesieniu do ich wprowadza się przepisy bardzo podobne do dotychczasowych.
Otóż - zgodnie z przepisem art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b tiret trzecie u.p.t.u. obowiązek podatkowy z tytułu usług najmu (dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze) powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności.

Natomiast w myśl art. 106i ust. 1 oraz ust. 7 i 8 u.p.t.u. fakturę za świadczenie usług najmu wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Fakturę taką można wystawić nie wcześniej niż 30 dnia przed wykonaniem usługi, chyba że zawiera ona informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Z powyższego wynika zatem, że przykładowo faktura za świadczenie usług najmu w sierpniu może być wystawione, zaś obowiązek podatkowy powstanie:
- nie wcześniej niż na początku sierpnia (jeśli na fakturze nie ma informacji, że jest to faktura za sierpień); najpóźniej do 15 września; zaś obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury; jeśli do dnia terminu płatności faktura nie zostanie wystawiona – wówczas obowiązek podatkowy powstanie w dniu terminu płatności;
- w dowolnym momencie przed 15 września (jeśli na fakturze jest informacja, że jest to faktura za sierpień); najpóźniej do 15 września; zaś obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury; jeśli do dnia terminu płatności faktura nie zostanie wystawiona – wówczas obowiązek podatkowy powstanie w dniu terminu płatności.