Pytanie użytkownika Vademecum Głównego Księgowego:

Pracownicy przedsiębiorstwa wodociągowego będą brać udział w spartakiadzie przedsiębiorstw wodociągowych. Przedsiębiorstwo zakupiło dla tych pracowników stroje sportowe: koszulki, dresy, plecaki, które będą później przekazane pracownikom. Stroje te będą zawierały logo przedsiębiorstwa. Wartość jednego kompletu to około 250 zł.

Czy przekazanie strojów sportowych z logo przedsiębiorstwa będzie generowało przychód dla tych pracowników?

Czy zakup powyższych strojów będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Odpowiedź

Wyjazd na branżową spartakiadę sportową to rodzaj spotkania integracyjnego.

W przypadku kosztów poniesionych w związku z zajęciami sportowymi pracowników w formie branżowej spartakiady trudno wykazać związek przyczynowo-skutkowy z przychodami (art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p.).
Koszty te można jednak traktować jako wydatki na integrację pracowników. Zaproszenie na integrację pracownika pozostaje w pośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami spółki, zmierza bowiem do uzyskiwania z pracy zatrudnionych przychodów.
Wydatki (nie tylko związane z zakupem strojów, ale i z dojazdem, pobytem, wyżywieniem oraz opłatami startowymi) poniesione zostały bowiem na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika.

Jeśli natomiast chodzi o skutki podatkowe po stronie pracowników to przyjmuje się obecnie, że wyjazdy i spotkania integracyjne nie generują u pracowników przychodu. W ich trakcie realizowane nie są bowiem cele pracowników, ale pracodawcy, co nie wyklucza wszakże korzyści dla biorących udział pracowników. Dotyczy to także tej części świadczeń dla pracownika, które dotyczą wykorzystywanych w czasie integracji strojów.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 23.07.2015 r., DD3.8222.2.264.2015.CRS.

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami