Odpowiedź:

Ponieważ wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej na okres 1-30 września 2015 r. zostało wypłacone w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ulegał rozwiązaniu przedmiotowa umowa, składki należne od tego wynagrodzenie powinny być rozliczone w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 XX.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne płatnik składek wykazuje w raporcie ZUS RCA. W przypadku, gdy płatnik składek musi za daną osobę rozliczyć i opłacić składki w raporcie ZUS RCA składanym za miesiąc następujący po miesiącu, w którym ustał tytuł tej osoby do ubezpieczeń, w przedmiotowym raporcie należy podać kod tytułu ubezpieczenia 30 00 XX.  Na konieczność zastosowania w takim przypadku kodu tytułu ubezpieczenia 30 00 XX wskazuje opis tego kodu zawarty w załączniku nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1844 z późn. zm.). Z pytania wynika, że wynagrodzenie za pracę wykonaną na podstawie umowy zlecenia, zawartej na okres od 1 do 30 września 2015 r., zostało wypłacone w dniu 8 października 2015 r., a więc w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustał tytuł do ubezpieczeń. Należy zatem przyjąć, że składki należne od tego wynagrodzenie powinno być rozliczone w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 XX, który powinien być złożony za październik 2014 r. Powyższego nie zmienia okoliczność, iż na okres od 15 do 31 października 2015 r. została zawarta kolejna umowa zlecenia.

Jeżeli z tytułu umowy zlecenia, zawartej na okres od 15 do 31 października 2015 r., w październiku 2015 r. zleceniobiorca nie osiągnął żadnego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek, za ten miesiąc zleceniodawca powinien złożyć "zerowy" raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 XX.

Piotr Kostrzewa

Odpowiedzi udzielono 30.11.2015 r.