Jak rozliczyć w Polsce wynagrodzenie uzyskane z pracy za granicą (Holandia)?
Wynagrodzenie było uzyskane w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009.
Dochody z pracy w Holandii będą w Polsce podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu metody wyłączenia, z tym wszakże zastrzeżeniem, iż w latach 2008 i 2009 r. podatnik będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej.
W pytaniu podano trochę mało danych dotyczących uzyskiwania dochodów z pracy. W związku z tym konieczne jest tutaj poczynienie pewnych założeń dotyczących niniejszej sytuacji. Zakładam zatem, że:
1) mamy tutaj do czynienia z osobą, które zarabiała w Holandii, ale nie utraciła miejsca zamieszkania w Polsce;
2) nie została oddelegowana do pracy do Holandii przez okres nieprzekraczający 183 dni w danym roku przez polskiego pracodawcę;
3) nie było to żadne szczególne zatrudnienie, np. w charakterze marynarza, dyrektora (członka kadry zarządzającej przedsiębiorstwa), profesora, członka służby państwowej, artysty (bądź sportowca).

ROK 2004
Do unikania podwójnego opodatkowania miała zastosowanie Konwencja podpisana w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) – dalej Konwencja.
Konwencja przewidywała opodatkowanie dochodów osiągniętych z pracy na terytorium danego państwa w tym właśnie państwie (państwo źródła), ale i w państwie rezydencji (miejsca zamieszkania) danego podatnika. Dochody z pracy podlegały zatem opodatkowaniu zarówno w w Holandii, jak i w Polsce. W Polsce podlegały one opodatkowaniu z zastosowaniem odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania. Konwencja przewiduje tutaj zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego, to znaczy, że dochody z Holandii powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce, zaś od polskiego podatku można odliczyć podatek zapłacony w Holandii (jednakże tylko w tej części, w jakiej przypada on na dochody z Holandii; jeśli w danym okresie nie było polskich dochodów, to nie ma to praktycznego znaczenia).
Od dochodów holenderskich w 2004 r. można było odliczyć równowartość 30 diet (o ile, co najmniej przez 30 dni podatnik pozostawał w stosunku pracy w Holandii), tj. kwotę 42 euro × 30 = 1260 euro.

LATA 2005 i 2006
Za lata 2005 i 2006 rozliczenie powinno być dokonane na takich samych zasadach jak rozliczenie za 2004 r. Dochody z Holandii były bowiem opodatkowane w Polsce na takich samych zasadach, jak w roku poprzednim.

ROK 2007
W 2007 r. rozliczenie przedstawiało się na podobnych zasadach, jednakże z jednym wyjątkiem. Otóż na nieco innych zasadach przedstawiało się zwolnienie z podatku dochodowego części dochodów zagranicznych.
Otóż dotychczas od podatku zwolniona równowartość 30 diet (o ile co najmniej przez 30 dni podatnik pozostawał w stosunku pracy w Holandii), tj. kwotę 42 euro × 30 = 1260 euro.
W 2007 r. natomiast od podatku zwolniona było równowartość 30% diety dla danego państwa (tutaj: 42 euro × 30% tj. 12,6 euro) za każdy dzień pobytu za granicą, w czasie którego podatnik pozostawał w stosunku pracy. Jeśli więc przykładowo było 200 dni pobytu za granicą (przy pozostawaniu w stosunku pracy), to kwota zwolnienia wynosiła 2520 euro.
Wyjątkowo w 2007 r. podatnik mógł wybrać – stosował albo nowe zwolnienie dla diet (30% równowartości diety za każdy dzień pobytu przy pozostawaniu w stosunku pracy) albo dotychczasowe zwolnienie (równowartość 30 diet; oczywiście jeśli było co najmniej 30 dni pracy), w zależności od tego, które było dla niego korzystniejsze.

LATA 2008 i 2009
W roku 2008 dochody z pracy w Holandii były opodatkowane w Polsce na zasadach dotychczasowych z dwoma wyjątkami (w porównaniu do lat wcześniejszych).
Zastosowanie miało już tylko nowe zwolnienie dla diet (nie było już możliwości wyboru), tzn. że od podatku zwolniona była równowartość 30% diety dla danego państwa za każdy dzień pobytu za granicą, w czasie którego podatnik pozostawał w stosunku pracy.
Ponadto podatnik mógł skorzystać dodatkowo z tzw. ulgi abolicyjnej. Polega ona na tym, że podatnik może odliczyć od podatku pewną kwotę (stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody zaliczenia a hipotetycznym podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia). Przy braku dochodów osiąganych w Polsce zastosowanie tej ulgi sprowadzać się będzie do tego, że podatek w Polsce wyniesie 0 zł.

W 2009 r. rozliczenie przedstawiać się będzie na takich samych zasadach.
Oczywiście złożenie zeznania rocznego za lata 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 łączyć się będzie z powstaniem zaległości podatkowej i koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę.