Odpowiedź:
Rozliczenie wskazanych w pytaniu faktur kosztowych oraz duplikatu faktury należy uznać za poprawne. Kwestia momentu rozliczenia w kosztach podatkowych faktury korygującej jest dyskusyjna.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej: u.p.d.o.p., koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Równocześnie w ust. 4e ustawodawca dookreślił, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Powyższe sformułowania oznaczają, że w odniesieniu do kosztów nie mających charakteru kosztów bezpośrednich, termin ich potrącenia jest zasadniczo równoważny dacie poniesienia; poniesienie zaś wyznaczane jest przez datę, na którą w księgach rachunkowych obciążone zostało, na podstawie stosownego dowodu księgowego, odpowiednie konto kosztów pośrednich. Skoro zatem wymienione w pytaniu faktury (oraz duplikat) dotyczące kosztów pośrednich zarachowano w księgach pod wskazanymi datami w 2014 r., to w tych właśnie dniach koszty te należy uznać za potrącalne w rozumieniu art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. W 2013 r. potrącone być nie mogą, bo nie nastąpiło wówczas ich zarachowanie w księgach – w odniesieniu do kosztów pośrednich pozostaje bez znaczenia, czy takie z opóźnieniem ujmowane koszty zarachowano przed, czy po złożeniu zeznania CIT za rok podatkowy, którego te koszty dotyczą.
Stanowisko organów skarbowych dotyczące momentu podatkowego rozliczania faktur korygujących koszty, tak te o charakterze pośrednim, jak i bezpośrednim, nie jest niestety jednolite. Ostatnio dominuje jednak pogląd, że wszystkie korekty, niezależnie od tego, czy dotyczą kosztów bezpośrednich, czy pośrednich, należy w rozliczeniu podatkowym odnosić do tego roku podatkowego, w którym rozliczono w kosztach (potrącono) fakturę korygowaną. Jest to w mojej opinii stanowisko dyskusyjne, co jednak nie zmienia faktu, że rozliczenie otrzymanej korekty w 2014 r. (zamiast w 2010 r.) może zostać zakwestionowane.
Piotr Żak, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 7 listopada 2014 r.