Spółka z o.o. nabyła odpłatnie własne udziały w celu umorzenia. Udziały nabyto od udziałowca, który jest osobą fizyczną a umorzenie jest dobrowolne.
W jaki sposób należy opodatkować ww. transakcję i która ze stron powinna tego dokonać (która ze stron jest płatnikiem)?

W myśl art. 24 ust. 5 pkt 1 i ust. 5d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Dochodem tym jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f.; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten rozliczany jest przez spółkę jako płatnika – zob. art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. Na koniec roku należy go wykazać w PIT-8AR.