Odpowiedź:
Powinni Państwo wykazać w deklaracji import usług pomimo tego, że na otrzymanej fakturze brak jest numeru NIP kontrahenta zagranicznego.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania, których podatnikiem jest usługobiorca. Natomiast jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. podatnikiem jest podmiot nabywający usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, (a w przypadku usług związanych z nieruchomością, jeżeli podatnik nie jest zarejestrowany w kraju dla potrzeb VAT), b) usługobiorcą jest:
– w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b u.p.t.u. (zasada miejsce świadczenia według miejsca siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy) – podatnik wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą lub osoba prawna niebędąca podatnikiem zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania,
– w pozostałych przypadkach – podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania. Reguły określające zasady ustalania miejsca świadczenia dla usług zawarte są w przepisach art. 28a-28o u.p.t.u. W związku z tym, że opisane usługi świadczone na rzecz podatnika nie podlegają szczególnym przepisom, zastosowanie będzie miał przepis art. 28b ust. 1 u.p.t.u., zgodnie z którym miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n. Tak więc w opisanym przypadku, będziecie Państwo zobowiązani do rozliczenia tej transakcji jako import usług. Co istotne, import usług, jako czynność podlegająca opodatkowaniu na terytorium kraju, powinien być opodatkowany bez względu na to czy otrzymali Państwo fakturę. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem w tym przypadku z chwilą wykonania usługi (art. 19a ust. 1 u.p.t.u.). Tym samym, powinni Państwo wykazać w deklaracji import usług pomimo tego, że na otrzymanej fakturze brak jest numeru NIP kontrahenta zagranicznego.
Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 7 listopada 2014 r.