Odpowiedź:

Uważam, że jeżeli kwota do zapłaty była w przedstawionej sytuacji od początku wyższa (niższa niż wynikająca z wystawionej pierwotnie faktury) należy skorygować podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wstecznie, a więc w drodze korekty deklaracji VAT-7 za maj. Natomiast jeżeli kwota do zapłaty wynikająca z pierwotnej faktury była – choćby przez pomyłkę kontrahenta – prawidłowa (bo nie było umowy, która określałaby tę kwotę w innej wysokości), późniejsze dokonane za Państwa zgodą podwyższenie kwoty do zapłaty należy rozliczyć na bieżąco, tj. poprzez uwzględnienie podwyższonej podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach deklaracji VAT-7 za czerwiec.

Uzasadnienie:

Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 30a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów najczęściej jest ustalana w oparciu o fakturę wystawioną przez unijnego dostawca. Nie jest jednak tak, że wyłącznie treść takich faktur liczy się przy ustalaniu podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Istotna jest bowiem faktyczna kwota stanowiąca zapłatę, a nie kwota wynikająca z faktur wystawionych przez unijnych dostawców. Jeżeli zatem faktyczna kwota do zapłaty (przede wszystkim wynikająca z zawartej przez strony umowy) różni się od kwoty wynikającej z faktury, podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów stanowi faktyczna kwota do zapłaty (nie zaś kwota wynikająca z faktury otrzymanej od unijnego dostawcy).

Powoduje to, że jeżeli kwota do zapłaty była w przedstawionej sytuacji od początku wyższa (niższa niż wynikająca z wystawionej pierwotnie faktury) należy skorygować podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wstecznie, a więc w drodze korekty deklaracji VAT-7 za maj. Natomiast jeżeli kwota do zapłaty wynikająca z pierwotnej faktury była – choćby przez pomyłkę kontrahenta – prawidłowo (bo nie było umowy, która określałaby tę kwotę w innej wysokości), późniejsze dokonane za Państwa zgodą podwyższenie kwoty do zapłaty należy rozliczyć na bieżąco, tj. poprzez uwzględnienie podwyższonej podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w ramach deklaracji VAT-7 za czerwiec.

Podkreślić przy tym należy, że nie ma powodu, aby postąpić w sposób podobny do szwedzkiego kontrahenta, tj. skorygować podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do 0, a następnie rozpoznać nowe wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Takie postępowanie byłoby prawidłowe tylko, gdyby doszło do zwrotu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, co w omawianej sytuacji nie miało miejsca.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 26.06.2015 r.