Pytanie

W październiku 2013 r. nabyliśmy stal od polskiego czynnego podatnika VAT. Została wystawiona faktura (dla nas zakup) ze stawką 0 proc. VAT i z adnotacją "odwrotne obcążenie". Jest to nasz materiał do produkcji.

Jak należy ująć powyższy zakup w deklaracji VAT?

Rozliczenie podatku należnego pozycja 41 (kwota netto) i pozycja 42 (naliczyć 23 proc. stawkę VAT - faktura wewnętrzna), rozliczenie podatku naliczonego pozycja 51 (kwota netto) i pozycja 52 (naliczyć 23 proc. stawkę VAT, czy wpisać z faktury zakupowej 0% stawki VAT) - dotyczy deklaracji VAT-7 wersja 13?

Odpowiedź

W przypadku nabycia towaru od dostawcy krajowego z faktury oznaczonej "odwrotne obciążenie" powinniście opodatkować ten zakup i wykazać podatek, tzn. zarówno jako podatek należny (w części C 41-42) oraz jako podatek naliczony (w części D.2 51-52) w deklaracji VAT-7(13). Oczywiście podatek naliczony ujmujemy wówczas, jeśli w związku z nabyciem tych towarów podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnikiem jest podmiot nabywający towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u., jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego od VAT, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. (dla towarów używanych).

Do transakcji sprzedaży różnego rodzaju towarów (wymienionych w załączniku nr 11 do u.p.t.u.) zastosowanie ma reguła, że podatek należny od tej dostawy jest rozliczany przez nabywcę, pod pewnymi warunkami:

  • dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny;
  • sprzedawany towar nie jest objęty zwolnieniem dla dostawy towarów używanych (przy nabyciu towarów będących złomem nie było prawa do odliczenia lub podatnik używał tych towarów krócej niż 6 miesięcy);
  • towar jest wymieniony w załączniku nr 11 do u.p.t.u.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 z późn. zm.), na fakturze dokumentującej sprzedaż takich towarów powinien być dopisek "odwrotne obciążenie", natomiast na tej fakturze nie powinno być danych dotyczących stawki podatku i kwoty podatku.
Określenie, że na fakturze nie ma "stawki" i "kwoty" podatku oznacza, że nie powinno nie niej być danych liczbowych. Nie powinno na niej być także określenia "0%" (w miejscu stawki), czy też kwoty "0" (jako kwoty podatku). Można w tym miejscu wstawić "kreskę", zostawić puste miejsce, czy też zastosować oznaczenie typu "NP" (jak "nie podlega podatkowi), czy też RC (jak "reverse chargé"), bądź OO (jak "odwrotne obciążenie).

Na fakturze powinny być natomiast słowa "odwrotne obciążenie". Faktura została przez sprzedawcę wystawiona nieprawidłowo. Niezależnie jednak od tego powinniście Państwo dokonać rozliczenia należnego VAT (w związku z tym, że transakcja przez Was dokonana podlega obowiązkowi samonaliczenia podatku).
W przypadku nabycia towaru od dostawcy krajowego z faktury oznaczonej "odwrotne obciążenie" powinniście opodatkować ten zakup i wykazać podatek, tzn. zarówno jako podatek należny (w części C 41-42) oraz jako podatek naliczony (w części D.2 51-52) w deklaracji VAT-7(13). Oczywiście podatek naliczony ujmujemy wówczas, jeśli w związku z nabyciem tych towarów podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zobacz także:

Kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT przy odwrotnym obciążeniu >>

Jak rozliczyć fakturę korygującą transakcję na zasadzie odwrotnego obciążenia? >>

Kto i kiedy jest zobowiązany do zapłaty podatku należnego przy "odwrotnym obciążeniu VAT" >>>

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT ma działać wstecz >>>

Jak księgować fakturę w przypadku nabycia do którego stosuje się odwrotne obciążenie w VAT? >>>

Obrót towarami wrażliwymi a opodatkowanie VAT >>>