Spółka w 2009 r. otrzymała zaliczkę na poczet dotacji w wysokości 200 j.p. Równocześnie w 2009 r. spółka poniosła koszty, które mają zostać pokryte dotacją w wysokości 300 j.p. W 2010 r. spółka poniosła dalsze koszty do sfinansowania dotacją w wysokości 100 j.p. Równocześnie w 2010 r. nastąpiło ostateczne rozliczenie dotacji, w wyniku którego spółka otrzymała pozostałą część dotacji w wysokości 200 j.p.
W którym roku należy wykazać dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przychody (zwolnione) z tytułu otrzymanych dotacji oraz w którym roku podatkowym należy wykazać koszty uzyskania przychodów w związku z ponoszeniem wydatków podlegających sfinansowaniu dotacją?
Zwolnione od podatku przychody z tytułu otrzymanych dotacji spółka winna wykazać dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie otrzymania, a więc częściowo w 2009 r. (200 j.p.), częściowo zaś w 2010 r. (200 j.p.). Wydatki finansowane za pomocą dotacji rozliczane są w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (o ile stanowią one koszty uzyskania przychodów)
Daty powstawania przychodów z działalności gospodarczej określa się na podstawie przepisów art. 12 ust. 3a-3e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Przychody z dotacji otrzymywanych przez podatników powstają w dacie otrzymania tych dotacji, tj. zgodnie z art. 12 ust. 3e u.p.d.o.p. Dotyczy to wszystkich dotacji, a więc zarówno dotacji stanowiących przychody opodatkowane podatników, jak i dotacji stanowiących ich przychody zwolnione. A zatem zwolnione od podatku przychody z tytułu otrzymanych dotacji spółka winna wykazać dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie otrzymania, a więc częściowo w 2009 r. (200 j.p.), częściowo zaś w 2010 r. (200 j.p.).
Również wydatki finansowane za pomocą dotacji rozliczane są w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (o ile stanowią one koszty uzyskania przychodów). W konsekwencji stanowiące koszty uzyskania przychodów wydatki sfinansowane lub zrefundowane przedmiotową dotacją spółka winna rozliczać w podatkowych kosztach uzyskania przychodów na zasadach określonych przepisami art. 15 ust. 4-4e u.p.d.o.p., a więc sposób ich rozliczenia zależeć będzie od tego, czy były to wydatki bezpośrednio związane z przychodami spółki (podkreślić przy tym należy, że nie chodzi tu o przychody spółki z tytułu otrzymywanej dotacji, lecz o "normalne" przychody spółki), czy też – co jest bardziej prawdopodobne – były to wydatki pośrednio związane z przychodami spółki (w tym drugim przypadku ponoszone wydatki winny być rozliczane w podatkowych kosztach uzyskania przychodów zgodnie z przepisami art. 15 ust. 4d i 4e u.p.d.o.p.).