Odpowiedź:

VAT MOSS to podatek od wartości dodanej.

Uzasadnienie:

Na wstępie należy zauważyć, że VAT MOSS (Mini One Stop Shop) to w istocie zagraniczny podatek od wartości dodanej (z państwa członkowskiego – art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) przekazywany jedynie za pośrednictwem polskich organów podatkowych.
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, podobnie przelicza się koszty (art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.). Za datę powstania przychodu uważa się natomiast dzień wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f.). W efekcie każdą wpłatę należy przeliczyć odrębnie (a przynajmniej wpłaty z poszczególnych dni) według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego.
Otrzymując jednak płatności przez system PayPal (PayU i tym podobne) przedsiębiorca może dysponować kwotą wpłaty dopiero po uzyskaniu wypłaty z systemu (uznaniu jego rachunku bankowego). Za dzień uregulowania należności należy więc uznać datę wpłaty środków na konto bankowe (podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 5 września 2012 r., ITPB1/415-859/12/HD). W efekcie za dzień uzyskania przychodu należy uznać dzień sprzedaży programu.
Ponieważ data uzyskania przychodu jest różna od daty jego otrzymania, to okres, w którym środki były przetrzymywane przez PayPal (w wysokości różnicy przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote i wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania - przelewu na rachunek bankowy – art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f.).
Cenę netto i VAT MOSS należy zatem przeliczyć według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego sprzedaż i ująć w przychodach. Następnie zapłacony VAT MOSS należy ująć w kosztach uzyskania przychodu – przeliczając go na złotówki według kursu z dnia poprzedzającego datę deklaracji VIU-D/VIN-D. Za dzień poniesienia kosztu uważa się bowiem datę dowodu księgowego (art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f.).
Przepisy nie przewidują niestety możliwości zbiorczego rozliczenia tych transakcji.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  22.07.2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów