Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przychody pracownicze w walutach obcych należy przeliczać na złotówki według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, przez który należy rozumieć dzień wypłaty lub postawienia do dyspozycji podatnika. Niestety kategoryczny charakter przepisów powoduje, że najlepiej jest wprowadzić zasadę, zgodnie z którą wypłaty są dokonywane tego samego dnia co wyliczenie lub najwyżej następnego.

Uzasadnienie:

W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 ze zm.) stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tymczasem w myśl art. 11a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. – przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Moment uzyskania przychodu został natomiast określony w art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Przepisy są w tym przypadku kategoryczne i nie przewidują odstępstw. W praktyce może to rodzić wiele problemów. Ustalenie listy płac jest procesem złożonym i wymagającym czasu. W efekcie płace robi się często kilka dni przez wypłatą, kiedy kurs jeszcze nie jest znany. Działanie takie zmusza jednak do ciągłych drobnych korekt. Aby ich uniknąć, należałoby przyjąć większą dyscyplinę. Robić listy płac po dwunastej danego dnia (wtedy już jest znany kurs średni NBP) i dokonywać wypłaty dnia następnego. Ewentualnie można dokonywać wypłat w dni dokonania wyliczeń, dzięki czemu kurs także będzie znany. Niestety w przypadku dużej ilości pracowników może to być trudne do zrobienia. Inną możliwością jest dokonywanie wypłat w złotówkach według równowartości przychodu uzyskanego za granicą. Jeżeli jednak pracownicy świadczą pracę w Niemczech mogą nie chcieć wypłat w złotówkach, bo wtedy musieliby samodzielnie kupować euro, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  14.11.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami