Importuję towary z Chin. Mam konto bankowe w złotówkach w banku A i dwa konta w dolarach, w banku A i w banku B. Z konta A (w złotówkach) zakupuję dewizy, które bank przelewa mi na konto walutowe (dolary) w banku A. W momencie płatności za fakturę, dolary z banku A przelewam na konto dewizowe banku B i z tegoż konta płacę za fakturę.
Do rozliczenia zapłaty za fakturę przyjmuję średni kurs NBP gdyż płacę z konta banku, w którym nie kupuję i nie sprzedaję walut.
Różnice kursowe na koncie dewizowym wyliczam:
1) w banku A:
- wpływ na konto wg kursu zastosowanego przez bank;
- rozchód z konta wg średniego kursu NBP.
2) w banku B:
- zarówno przychód jak i rozchód dewiz wg średniego kursu NBP, gdyż jak wspomniałam wcześniej nie dochodzi tu do zakupu ani sprzedaży waluty.
Czy postępuję słusznie?
Dokonując przeliczenia zakupu waluty według kursu faktycznie zastosowanego przez bank pytający postępuje prawidłowo, jednakże przelew tej waluty z jednego konta USD (rozchód) na drugie konto USD nie powoduje zmiany wartości tej waluty, a na taką wskazuje zmiana wyceny przedstawiona w pytaniu. Natomiast rozchód waluty z drugiego konta USD należy przeliczać według kursu sprzedaży z dnia wypływu waluty banku, z którego usług pytający korzysta dokonując zapłaty.
Zasady ustalania różnic kursowych zostały określone w art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Przepis ten wskazuje nam także sposoby przeliczeń waluty w przypadku jej zakupu/wpływu czy zbycia/wypływu, właściwym kursem przeliczenia dla ustalenia różnic kursowych od tych środków jest kurs faktyczny, tj. kurs banku z usług którego korzysta pytający.
W przypadku nabycia waluty za określoną wartość złotych – kursem faktycznym będzie kurs zastosowany do przeliczenia kwoty złotych z konta PLN na dolary amerykańskie na rachunku walutowym USD. Następnie przelew tych środków z konta USD w banku A na konto USD w banku B nie powoduje zmiany wartości tych środków, bowiem w przypadku takim mamy jedynie do czynienia ze zmianą miejsca przechowywania środków (wobec czego wartość przyjęta w banku A jest równa ich wartości w banku B). Dopiero wypływ tej waluty z konta EUR spowoduje konieczność dokonania ustalenia różnic kursowych i przeliczenia waluty według kursu faktycznego (tj. sprzedaży) w tym banku.