Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Faktura zakupu wpłynęła do spółki w lipcu 2015 r. Prawo do odliczenia powstało w lipcu, sierpniu i wrześniu. Spółka nie skorzystała do września z tego prawa.

Czy może to zrobić korygując VAT-7 za wrzesień, czy musi dokonać korekty za lipiec?

Odpowiedź:

Jeśli faktura wpłynęła do Spółki w lipcu 2015 r., to chcąc dokonać korekty musi ją wykazać w deklaracji za lipiec 2015 r. Przy ustalaniu okresu, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego nie należy bowiem brać pod uwagę dwóch kolejnych okresów, o których mowa w art. 86 ust. 11 u.p.t.u.

Uzasadnienie:

Z przepisu art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. wynika, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Tak więc, podatnik może dokonać korekty w rozliczeniu za okres w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jak wynika z przepisu art. 86 ust. 10 u.p.t.u. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Należy również wziąć pod uwagę przepis art. 86 ust. 10b pkt 1 u.p.t.u. w myśl którego prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Tak więc ustawodawca poprzez użycie sformułowania „okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego” odnosi się tylko do okresu, w którym to prawo nastąpiło po raz pierwszy (prawo to powstało w lipcu, natomiast w drodze wyjątku wynikającego z z art. 86 ust. 11 u.p.t.u. podatnik może odliczyć podatek w dwóch następnych okresach rozliczeniowych). Czyli jeśli faktura wpłynęła do Spółki w lipcu 2015 r., to chcąc dokonać korekty musi ją wykazać w deklaracji za lipiec 2015 r. Przy ustalaniu okresu, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego nie należy bowiem brać pod uwagę dwóch kolejnych okresów, o których mowa w art. 86 ust. 11 u.p.t.u.

Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 28.12.2015 r.