Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej księgowa, zatrudniona na umowę o pracę, zamierza skorzystać (prywatnie) ze szkolenia sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (kurs na biegłego rewidenta).
Czy będzie to stanowiło przychód dla niej w podatku od osób fizycznych i w składkach ZUS?
Co w sytuacji, gdy nie otrzyma PIT-8C?
Jak dotacje z EFS powinny być rozliczane przez osoby fizyczne?

Bezpłatny udział w szkoleniu sfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skutkuje powstaniem przychodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób fizycznych (co oznacza, że nie jest wykazywany w zeznaniu rocznym PIT, jak również nie jest wystawiana informacja PIT-8C dokumentująca ten przychód). Przychód taki nie podlega również "oskładkowaniu". Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., zwalnia się od podatku wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Zwolnienie to ma zastosowanie, między innymi, w przypadku nieodpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 października 2009 r., ITPB2/415-683/09/PS).
W konsekwencji, bezpłatny udział w szkoleniu sfinansowanym ze środków EFS skutkuje powstaniem przychodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób fizycznych (co oznacza, że nie jest wykazywany w zeznaniu rocznym PIT, jak również nie jest wystawiana informacja PIT-8C dokumentująca ten przychód – zob. art. 42a u.p.d.o.f.). Przychód taki nie podlega również "oskładkowaniu", gdyż jako przychód z tzw. innych źródeł nie stanowi przychodu dla celów ubezpieczeń społecznych (zob. art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są również dotacje (i inne środki finansowe) ze środków EFS otrzymywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (a zatem także one nie są wykazywane w zeznaniu rocznym PIT oraz dokumentowane informacjami PIT-8C). Znajduje w takich przypadkach zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 137 u.p.d.o.f., tj. przepis zwalniający od podatku środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Dotacje takie nie podlegają również – jako przychody z tzw. innych źródeł – oskładkowaniu.