Pytanie

Podmiot A (wierzyciel) wystawił trzy faktury VAT podmiotowi B (dłużnikowi). Pierwszą z datą 1 grudnia 2012 r., drugą z datą 15 stycznia 2013 r. oraz trzecią z datą 15 lutego 2013 r., wszystkie z terminami płatności 15 dni. W dniu 30 czerwca 2013 r. ogłoszono upadłość
Co syndyk ma zrobić z tymi trzema fakturami pod względem korekty VAT z tytułu ulgi za złe długi?

Odpowiedź

Obowiązek (korekty podatku naliczonego) mają wszyscy dłużnicy - podatnicy VAT-czynni. Jest to niezależne od ich statusu, w tym "statusu upadłościowego". W związku z tym podatnik, o którym mowa, powinien skorygować (zmniejszyć podatek naliczony o kwotę wynikająca z niezapłaconych faktur) podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 150 dni od upływu terminu płatności. Tak więc podatek naliczony z pierwszej faktury powinien zostać skorygowany w deklaracji za maj 2013 r.; podatek naliczony z drugiej faktury: w deklaracji za czerwiec 2013 r.; podatek naliczony z trzeciej faktury: w deklaracji za lipiec 2013 r.

Uzasadnienie

Nie wiem, czy podajecie Państwo poprawne daty, w szczególności daty terminów płatności faktur. Ma to istotne znaczenie, gdyż od tego uzależnione jest to, w jaki sposób powinien zachować się dłużnik (syndyk w imieniu dłużnika będącego podatnikiem). Zakładam wszakże, iż podane przez Was dane są poprawne.

Istotny jest fakt, że w odniesieniu do wszystkich wystawionych faktur (zakładając, iż daty na nich podaliście Państwo poprawnie) termin 150 dni po upływie terminu płatności przypada już po 31 grudnia 2012 r. W odniesieniu do tych faktur 150 dzień będzie wypadał odpowiednio:
- dla pierwszej faktury w maju 2013 r.;
- dla drugiej faktury w czerwcu 2013 r.;
- dla trzeciej faktury w lipcu 2013 r.

Powyższe oznacza, że zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) w odniesieniu do zobowiązań, o których tutaj mowa, zastosowanie będzie znajdować nowe brzmienie przepisów, w tym art. 89b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Przepis art. 89b ust. 1 u.p.t.u. w nowym brzmieniu – mającym zastosowanie do zobowiązań wynikających z ww. faktur – jest bezwzględny i bezwarunkowy. Jeśli minęło 150 dni a płatność nie została dokonana (bądź należność nie została uregulowana w innej formie), to wówczas należy dokonać korekty podatku naliczonego.

Ten obowiązek (korekty podatku naliczonego) mają wszyscy dłużnicy - podatnicy VAT-czynni. Jest to niezależne od ich statusu, w tym "statusu upadłościowego". W związku z tym podatnik, o którym mowa, powinien skorygować (zmniejszyć podatek naliczony o kwotę wynikająca z niezapłaconych faktur) podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 150 dni od upływu terminu płatności. Tak więc podatek naliczony z pierwszej faktury powinien zostać skorygowany w deklaracji za maj 2013 r.; podatek naliczony z drugiej faktury: w deklaracji za czerwiec 2013 r.; podatek naliczony z trzeciej faktury: w deklaracji za lipiec 2013 r.
Dla obowiązku korekty nie ma żadnego znaczenia to, że ewentualnie podatnik jest w stanie upadłości. Proszę zauważyć, że przez korektę podatku naliczonego zwiększy się wysokość jego bieżących zobowiązań podatkowych, a nie przeszłych zaległości podatkowych.

  Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi >>>

W sytuacji wierzyciela Wasza korekta nic nie zmieni. Proszę pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami u.p.t.u. (które analogicznie będą miały zastosowanie do sytuacji wierzyciela) jednym z warunków skorygowania przez wierzyciela podatku należnego jest to, aby na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
Wasza upadłość pozbawi wierzyciela prawa do skorzystania z ulgi na złe długi. Wasza korekta podatku naliczonego nic w tym zakresie nie zmieni. Zarobi tylko fiskus.
Nic więc dziwnego, że wierzytelności zostały złożone w kwotach brutto.