Jak powinna być opodatkowana spółka jawna dwóch osób fizycznych?
Czy spółka taka może rozliczać się liniowo, czy raczej powinna degresywnie?
Czy na koniec roku składa dwie deklaracje PIT, czy tylko jedną?

Spółki jawne nie są podatnikami podatku dochodowego – podatnikami tego podatku są wspólnicy spółek jawnych. W konsekwencji, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej dochody (przychody oraz koszty uzyskania przychodów) osiągają jej wspólnicy. W grę wchodzą różne sposoby opodatkowania tych dochodów.
Spółki cywilne i osobowe, w tym spółki jawne, nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami takim są wspólnicy spółek jawnych. A zatem z punktu widzenia podatku dochodowego dochody osiągane przez spółki jawne osób fizycznych są w istocie dochodami tych osób fizycznych (mimo że spółki jawne osób fizycznych obowiązane są do prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych – zob. art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.).
Zasady ustalania tych dochodów określają przepisy art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. Wynika z nich, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (np. w spółce jawnej) u każdego podatnika (wspólnika tej spółki) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Analogiczne zasady obowiązują przy określaniu kosztów uzyskania tych przychodów.
Wspólnicy spółek jawnych – w zakresie uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki – mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych według skali podatkowej, jak również podatkiem liniowym (w tym drugim przypadku – pod warunkiem, że nie znajduje zastosowania art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f.). W grę przy tym wchodzi sytuacja, w którym wspólnicy korzystają z różnych form opodatkowania (np. jeden korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej, zaś drugi – podatkiem liniowym). W grę wchodzi również opodatkowanie ich przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jednak w tym przypadku konieczne jest, między innymi, aby opodatkowanie w tej formie wybrali obaj wspólnicy (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2008 r., IPPB1/415-1066/08-2/EC, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2009 r., ILPB1/415-617/09-2/AG; co prawda obie interpretacje dotyczą spółek cywilnych, lecz mają odpowiednie zastosowanie do spółek jawnych).
Dodać na zakończenie pragnę, że konsekwencją powyższego jest to, iż każdy ze wspólników spółki jawnej składa po zakończeniu roku zeznanie PIT za siebie (to, jakie to jest zeznanie, zależy od wybranego przez wspólnika sposobu opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej). Nie jest składane zeznanie PIT za spółkę jawną.