Spółka cywilna (pełna rachunkowość) zakupiła materiał (kątownik ze stali czarnej), który został wydany z magazynu na produkcję. Okazało się, że ze względu na zmianę projektu nie będzie on wykorzystany, nie możemy go zwrócić do dostawcy. Możemy go odsprzedać, ale po cenie niższej od ceny zakupu (o 20%).
Czy w takiej sytuacji, konieczna jest korekta kosztu zakupu?

Nie, nie ma konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodów.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f., czyli w tzw. katalogu wyłączeń.
W tym przypadku, przychód należy ustalić na podstawie art. 14 u.p.d.o.f. Za przychód z działalności gospodarczej uważa się bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o podatek należny.
W sytuacji opisanej w pytaniu mamy do czynienia ze sprzedażą poniżej ceny zakupu. Jest to sytuacji wyjątkowa, ponieważ, jak wiadomo, dążeniem każdego przedsiębiorcy powinno być dążenie do osiągnięcia zysku, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jednak nie zawsze jest możliwe uzyskanie zysku, zwłaszcza w sytuacjach niezależnych od przedsiębiorcy uniemożliwiających zyskowną realizacji transakcji.
W orzecznictwie sądy odnoszą się do takiej sytuacji stwierdzając, że celem każdej działalności gospodarczej jest dążenie do osiągnięcia zysku, który w przypadku działalności handlowej uzyskuje się poprzez zastosowanie marży handlowej. Nie można jednak wyprowadzić z tego prostego wniosku, że zysk taki musi wynikać zawsze z każdej indywidualnej operacji gospodarczej, niezależnie od czasu i warunków, w jakich jest przeprowadzana (patrz wyrok NSA z dnia 19 maja 1999 r., SA/Sz 1045/98).
Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu wspólnicy spółki muszą umieć uzasadnić, dlaczego sprzedaż nastąpiła poniżej ceny zakupu powodując poniesienie stary, zamiast uzyskania zysku. Spółka mogłaby, np. podjąć i sporządzić uchwałę o obniżeniu ceny wraz z uzasadnieniem takiej decyzji. Należałoby także sporządzić spis z natury towarów objętych taką obniżką ceny.
Warto też podkreślić, że wszelkie sporządzane dowody dokumentujące zdarzenia gospodarcze powinny spełniać wymogi wynikające z przepisów o rachunkowości.