Podatnik prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług psychoterapii.
Jak opodatkować nieruchomość zajętą na prowadzenie tej działalności?
Moim zdaniem w analizowanym przypadku należy zastosować stawkę podatku od nieruchomości przewidzianą dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.
Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) – dalej u.p.o.l. w analizowanym przypadku podatnik będzie obowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od powierzchni lokalu wynajmowanego od urzędu miasta na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie świadczeń zdrowotnych. Przepis art. 5 u.p.o.l. różnicuje maksymalne stawki podatku od nieruchomości w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l. stawka podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – nie może być wyższa niż 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Podatnik wykonując ww. usługi zdrowotne spełnia kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), a zatem wykorzystywany w jego działalności lokal będzie opodatkowany wedle stawki określonej we właściwej uchwale rady gminy w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d u.p.o.l.