Odpowiedź:
Ministerstwo Finansów dopiero planuje zmiany w sposobie obliczania proporcji.
Uzasadnienie:
Na wstępie należy wyjaśnić, że Ministerstwo Finansów skierowało do Sejmu projekt zmian w sposobie obliczania proporcji w VAT, postulując wprowadzenie uregulowań dotyczących udziału w niej obrotu niepodlegającego VAT (por. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, Druk sejmowy  nr 3077).
Tymczasem póki zastosowanie znajdzie dotychczasowy sposób obliczania proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.
W liczniku należy zatem wpisać wydatki dające prawo do odliczenia:
– sprzedaż według stawek 22%,7%,5%, 3%, 0% w tym dostawy towarów, świadczenie usług, eksport, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,
– czynności nieopodatkowane – przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek (art. 7 ust. 3 u.p.t.u.),
– czynność finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe na terytorium państwa trzeciego (art. 86 ust. 9 u.p.t.u.).
W mianowniku natomiast ujmuje się całkowity obrót. Z obrotu tego wyłącza się jedynie:
– dostawę środków trwałych i wartości niematerialnych (art. 90 ust. 5 u.p.t.u.),
– sporadyczne dostawy nieruchomości i usługi finansowe.
Przy sprzedaży VAT marża stosuje się te same zasady, z tym, że uwzględnia się jedynie kwotę marży.
W proporcji powinny być uwzględnione również dostawy opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia (z tytułu których podatnikiem będzie nabywca, są to bowiem czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże ze względu na przedmiot transakcji jak i rodzaj kontrahenta obowiązek podatkowy na mocy tych przepisów zostanie przeniesiony na nabywcę (por. stanowisko wyrażone m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2014 r., IBPP1/443-53/14/BM).
Wciąż zatem w proporcji nie uwzględnia się czynności niepodlegających opodatkowaniu (por. uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 r., I FPS 9/10).
Warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat zmianie uległy art. 90 ust. 6 i 9a u.p.t.u., nie były to jednak zmiany znaczące.
Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 24 lutego 2015 r.