Odpowiedź

Spółka A w momencie wniesienia gruntu (zakwalifikowanego jako towar) do innej spółki powinna wyksięgować go w pozostałe koszty operacyjne, przykładowo zapisem:
Wn konto 768 Pozostałe koszty operacyjne
Ma konto 331 Towary.

Równolegle objęte w spółce B udziały należy zaksięgować:
Wn konto np. 04 Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe – udziały i akcje
Ma konto 763 Pozostałe przychody operacyjne.

Tym samym spółka A nie wykazuje już w bilansie towarów, które wniosła do spółki B.

Spółka B otrzymany aport powinna zaksięgować przykładowo zapisem:
Wn konto 011 Środki trwałe lub np. 331 Towary (w zależności od kwalifikacji gruntu w spółce B)
Ma konto 241 Rozrachunki z właścicielami.

Jednocześnie udziały w kapitale zakładowym objęte przez spółkę A należy zaksięgować:
Wn konto 241 Rozrachunki z właścicielami
Ma konto 801 Kapitał (fundusz) podstawowy.

Powyższe księgowania w spółce A i B będą wystarczające przy założeniu, że wartość nominalna udziałów objętych przez spółkę A jest równa wartości księgowej i rynkowej wniesionego aportu (gruntu).

Zgodnie z art. 154 § 3 ustawy z 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Michał Topulniak
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów