Wniesienie spółki cywilnej do istniejące spółki jawnej. Wg mnie będziemy mieć tu do czynienia z aportem do spółki jawnej (przekazanie całego przedsiębiorstwa).
Jak należy rozliczyć takie przekazanie przedsiębiorstwa w podatku dochodowym?
Nadmieniam, iż wspólnikami w spółce cywilnej i jawnej są te same osoby.

Wniesienie spółki cywilnej do istniejącej spółki jawnej wiązać się będzie z koniecznością sporządzenia w spółce cywilnej remanentu w celu ustalenia uzyskanych do dnia wniesienia dochodów wspólników z prowadzonej w formie tej spółki pozarolniczej działalności gospodarczej (bez konieczności ustalania dochodu na dzień likwidacji). Nie powstanie z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ani w spółce cywilnej, ani w spółce jawnej).
Wniesienie spółki cywilnej do istniejącej spółki jawnej stanowi wniesienie do tej spółki jawnej aportu w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego dotychczas przez spółkę cywilną, a jednocześnie likwidację działalności gospodarczej prowadzonej w formie tej spółki. Co prawda, likwidacja działalności gospodarczej wymaga, co do zasady, ustalania dochodu na dzień likwidacji (zob. art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.), lecz od zasady tej istnieje kilka wyjątków. Nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli, m.in., w wyniku połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do istniejącego przedsiębiorcy (zob. art. 24 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f.), jak również jeżeli osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem (zob. art. 24 ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.f.).

Powyższe powoduje, że w przedstawionej sytuacji nie powstanie u wspólników spółki jawnej (będących jednocześnie wspólnikami spółki jawnej, do której wnoszone jest przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki cywilnej) dochód na dzień likwidacji, od którego należałoby zapłacić podatek likwidacyjny (zob. art. 44 ust. 4 u.p.d.o.f.). Tym niemniej, konieczne będzie sporządzenie przez likwidowaną spółkę remanentu w celu określenia dochodu uzyskanego przez wspólników z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej do dnia wniesienia przedsiębiorstwa prowadzonego w formie tej spółki do spółki jawnej (zob. art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f.).

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że wniesienie w formie aportu przedsiębiorstwa wspólników spółki cywilnej do spółki jawnej nie skutkuje powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., ani żadnego innego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (czyli wniesienie w formie aportu przedsiębiorstwa wspólników spółki cywilnej do spółki jawnej nie będzie skutkować obowiązkiem uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego).Wnioski powyższe potwierdził, przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2008 r., IBPB1/415-135/07/AB/KAN-1096/09/07, niepubl., wyjaśniając również, że "jeżeli w skład wniesionego do spółki jawnej przedsiębiorstwa wspólników spółki cywilnej wchodziły również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez spółkę cywilną, zastosowanie znajdą przepisy art. 22g ust. 14a oraz art. 22h ust. 3a u.p.d.o.f., skutkujące kontynuacją przez spółkę jawną amortyzacji tychże składników majątku, dokonywanej przez spółkę cywilną".