Odpowiedź:
Firma jest zobowiązana do wystawienia nierezydentowi informacji PIT-8C, w której zostanie wykazana wartość przekazanych prezentów.
Uzasadnienie:
Wartość nieodpłatnie przekazanych prezentów stanowi dla obdarowanych źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 scharakteryzowanym w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. Przychody z tego źródła określane są jako tzw. przychody z innych źródeł.
Jak zaś wynika z art. 42a u.p.d.o.f., podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 (z wyjątkami, które nie mają zastosowania w analizowanej sprawie), od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (druk PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a (tj. w przypadku rezydentów innych krajów), urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Oznacza to, że nieodpłatne przekazanie przedstawicielom głównych klientów będących rezydentami innych państw prezentów świątecznych, wiąże się z obowiązkiem wystawienia przez polską firmę informacji PIT-8C, bowiem ustawodawca, jednoznacznie, w treści art. 42a u.p.d.o.f. nakazał wystawić ww. informację również podatnikom będącym nierezydentami w przypadku przekazywania świadczeń bądź należności kwalifikowanych do tzw. innych źródeł.
Jeżeli zaś chodzi o ustalenie urzędu, do którego informacja PIT-8C winna być złożona, odwołać się należy do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.). Z regulacji tych wynika, że właściwy urząd skarbowy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez cudzoziemca (rezydenta innego państwa), ale z innych źródeł niż działalność gospodarcza oraz przewóz ładunków i pasażerów, ustala się według miejsca pobytu tej osoby.
Oznacza to, że PIT-8C należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca pobytu nierezydenta.
Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 22 grudnia 2014 r.