Wysyłamy naszych pracowników (pracowników bibliotek) na zagraniczne konferencje. Od organizatorów konferencji otrzymujemy faktury za opłaty za uczestnictwo w konferencjach z naliczonym podatkiem od wartości dodanej lub bez. Konferencje są poświęcone problemom związanym z działalnością bibliotek w różnych krajach.
Czy wyżej wymienione usługi można zaliczyć do działalności kulturalnej, co wiązałoby się z brakiem konieczności rozpoznawania u nas importu usług z tego tytułu?
Nabycie usługi umożliwienia uczestnictwa w tego rodzaju konferencjach zagranicznych w 2010 r. nie kreuje importu usług.
W 2010 r. w związku z nabyciem tego rodzaju usług nie mamy do czynienia z importem usług.
Z importem usług mamy do czynienia w przypadku spełnienia dwóch przesłanek – po pierwsze usługa jest świadczona przez podmiot zagraniczny (niemający w Polsce siedziby, miejsca zamieszkania, ani stałego miejsca prowadzenia działalności), zaś po drugie – usługa ma miejsce świadczenia w Polsce.
W przypadku opisanym w pytaniu spełnienie tej pierwszej przesłanki jest oczywiste. Konferencje, o których mowa, są bowiem zagraniczne. A zatem usługę umożliwienia uczestnictwa w tej konferencji świadczy podatnik niemający w Polsce siedziby, miejsca zamieszkania, ani stałego miejsca prowadzenia działalności).
Jeśli chodzi o tę drugą przesłankę, to w 2010 r. nie jest ona spełniona. Co do zasady konferencje – niezależnie od ich tematyk i- mają charakter naukowy oraz edukacyjny. W związku z tym – przynajmniej w tym roku (tj. 2010) – miejscem świadczenia usług polegających na umożliwieniu udziału w tychże, jest państwo, w którym dana konferencja się odbywa.
Zastosowanie znajduje bowiem regulacja znajdująca się w przepisach przejściowych, zgodnie z którą w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone – zob. art. 2 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504).
Mamy tu do czynienia z usługą organizatora usług w dziedzinie nauki i edukacji. Ma ona miejsce świadczenia w państwie, gdzie się faktycznie odbywa. Jeśli zatem konferencja jest zagraniczna, to ma ona miejsce świadczenia zagranicą, a nie w Polsce. Nie ma więc w tym przypadku – w 2010 r. - importu usług.