Odpowiedź:

Wznowienie działalności gospodarczej nie przerywa biegu 10-miesięcznego terminu na dokonanie czynności opodatkowanej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przepisów o 10-miesięcznym okresie niewykonywania działalności opodatkowanej nie stosuje się do podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. 10-miesięczny termin nie obejmuje wiec okresu zawieszenia, ale z drugiej strony biegnie z jego pominięciem. Wznowienie działalności gospodarczej świadczy co prawda o tym, ze przedsiębiorca zamierza ja prowadzić - nie jest to jednak czynność podlegająca opodatkowaniu, o której mowa w art. 14 ust. 3 u.p.t.u.). Wznowienie działalności gospodarczej nie przerywa więc 10-miesięcznego okresu zawieszenia. Należy zatem zsumować okres sprzed zawieszenia działalności z tym po zawieszeniu działalności gospodarczej.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 6.05.2016 r.