Odpowiedź

W przedstawionej sytuacji nie dochodzi do podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenia usług (ani przez lidera konsorcjum na rzecz partnera konsorcjum, ani przez partnera konsorcjum na rzecz lidera konsorcjum), które należałoby dokumentować fakturami (w tym fakturami "odwrotne obciążenie"). Rozliczenia pomiędzy liderem i partnerem powinny być dokonywane na podstawie not księgowych.

Uzasadnienie

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega, między innymi, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 u.p.t.u. (zob. art. 8 ust. 1 u.p.t.u.).

Do podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenia usług nie dochodzi jednak w związku z realizacją wspólnych przedsięwzięć przez dwóch lub więcej podatników tworzących konsorcjum, tj. przyjmuje się, że czynności rozliczeniowe między konsorcjantami nie są świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Są one bowiem jedynie czynnościami organizacyjnotechnicznymi, które mają na celu rozliczenie okresowych lub ostatecznych obrotów uzyskiwanych przez poszczególnych członków konsorcjum. Stanowisko takie sądy administracyjne zajmowały wielokrotnie, czego przykładem może być wyroki NSA z 23.04.2008 r. (I FSK 1788/07), z 9.10.2008 r. (I FSK 291/08), 10.10.2014 r. (I FSK 1418/13) i z 12.08.2015 r. (I FSK 1373/14), wyrok WSA w Poznaniu z 18.11.2015 r. (I SA/Po 1026/15), wyrok WSA w Rzeszowie z 9.02.2016 r. (I SA/Rz 7/16) czy wyrok WSA w Warszawie z 8.02.2017 r. (III SA/Wa 3413/15).

A zatem w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT świadczenia usług (ani przez lidera konsorcjum na rzecz partnera konsorcjum, ani przez partnera konsorcjum na rzecz lidera konsorcjum), które należałoby dokumentować fakturami (w tym fakturami "odwrotne obciążenie"). Rozliczenia pomiędzy liderem i partnerem powinny być dokonywane na podstawie not księgowych.

Tomasz Krywan

Odpowiedzi udzielono: 7 września 2017 r.

 

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów