Pytanie

Prowadzę punkt gastronomiczny w formie jednoosobowej działalność gospodarczej rozliczając się na zasadach ogólnych na podstawie PKPiR. Jestem też czynnym podatnikiem VAT. Od sierpnia tego roku wynająłem nowy lokal, który przystosowuję na restaurację. Chciałbym zlikwidować swoją jednoosobową działalność gospodarczą, a cały swój majątek firmy wnieść do spółki cywilnej, gdzie dalej kontynuowałbym ze wspólnikiem działalność gospodarczą. Oprócz wyposażenia i środków trwałych mam ma stanie samochód w leasingu, oraz kredyt zaciągnięty na nową restaurację.
Jak najkorzystniej zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą, obecny punkt gastronomiczny, i wnieść cały majątek likwidowanej firmy do nowej spółki cywilnej?
Jakie podatki będę musiał zapłacić?

Odpowiedź

Jeżeli prowadzone przedsiębiorstwo wniesie Pan do spółki cywilnej przed zlikwidowaniem firmy, konieczna będzie tylko zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych

Uzasadnienie

Z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym wniesienie składników majątku likwidowanej działalności gospodarczej do spółki cywilnej nie wiąże się z opodatkowaniem. Jak bowiem stanowią art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zwalnia się od podatku przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Zwolnienie to ma zastosowanie zarówno przy wnoszeniu składników majątku działalności gospodarczej do spółki cywilnej przez likwidacją tej działalności, jak i po jej likwidacji.

Inaczej wygląda sytuacja na gruncie VAT. Zdecydowanie niekorzystne byłoby dla Pana przekazanie spółce cywilnej majątku po uprzednim zlikwidowaniu działalności gospodarczej. Wiązać się to bowiem będzie z koniecznością opodatkowania podatkiem VAT tzw. remanentu likwidacyjnego (zob. art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.).

Aby tego uniknąć majątek do spółki cywilnej powinien Pan wnieść przed zlikwidowaniem działalności gospodarczej (a precyzyjniej – przed zaprzestaniem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT). Najprawdopodobniej przy tym transakcja wniesienia Pańskiego majątku do spółki cywilnej stanowić będzie zbycie przedsiębiorstwa. Oznaczałoby to, że transakcja powyższa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT ze względu na brzmienie art. 6 pkt 1 u.p.t.u. Konieczne będzie w takiej sytuacji tylko zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki cywilnej lub jej zmiany (stawka podatku wynosi 0,5%, a podstawą opodatkowania jest wartość wkładów albo wartość wkładów powiększających majątek spółki cywilnej – zob. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a i b oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.).