Stowarzyszenie (związek sportowy) zorganizowało spotkanie jubileuszowe (90 lecie). Celem organizacji jubileuszu było jednoczenie środowiska związanego ze stowarzyszeniem, popularyzacja oraz promocja sportu. Jest to więc realizacja celów statutowych. Podczas gali jubileuszowej świadczone były drobne usługi reklamowe dla kilku kontrahentów. Z tego tytułu zrealizowano niewielki przychód. W trakcie jubileuszu wydane zostały przedstawicielom okręgów i klubów sportowych (czyli członkom stowarzyszenia) flagi przedstawiające logo związku. Ponadto, wszystkim gościom zostały wręczone upominki. Pytanie nasze dotyczy przekazanych gościom upominków: książka (druk) - 15 zł za sztukę, VAT 0%, filiżanka z nadrukiem "90 lecie (...)" ze spodkiem - 19 zł za sztukę VAT 22%, długopisy z grawerem "90 lat (...)" - 9 zł za sztukę VAT 22%, breloki z nadrukiem- 4,50 zł za sztukę VAT 22%, gadżety drobne - 20 zł za sztukę VAT 22%, gadżety drobne - 8,80 zł za sztukę VAT 22%, gadżety drobne - 1 zł za sztukę VAT 22%, flaga pamiątkowa z logo (historyczna) wręczona przedstawicielom okręgów i klubów sportowych (czyli członkom stowarzyszenia) - 60 zł za sztukę VAT 22%.
Jak należy je rozliczyć na gruncie podatku VAT?
W sytuacji opisywanej w pytaniu przekazywanie upominków (gadżetów, pamiątek), o których mowa, opodatkowaniu nie podlega. Nie wywołuje to zatem skutków na gruncie VAT.
Przedmioty, o których mowa, można podzielić na dwie grupy, wedle ich wartości. Po pierwsze są to przedmioty o wartości jednostkowej do 10 zł, zaś po drugie - przedmioty o większej jednostkowej wartości.
Przedmioty o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 zł stanowią tzw. nierejestrowane prezenty małej wartości. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3 w związku z ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., przekazanie takich towarów (których jednostkowa wartość nie podlega opodatkowaniu) nie podlega opodatkowaniu. Jest to czynność wyłączona z zakresu opodatkowania.
Jednocześnie - zgodnie z przepisem art. 86 ust. 8 pkt 2 u.p.t.u. - podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia w związku z zakupem i przekazaniem tych prezentów. Jak się domyślam - zapewne wykonujecie Państwo przede wszystkim czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. W związku z tym prawo do odliczenia niemal Wam nie służy, a jeśli już - to w bardzo niewielkim zakresie. Przepis art. 86 ust. 8 pkt 2 u.p.t.u. jest wszakże przepisem szczególnym. Stanowi on, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przekazaniem prezentów małej wartości. Dlatego też można - jak się wydaje - odliczyć podatek naliczony od zakupu prezentów małej wartości (wartość jednostkowa nieprzekraczająca 10 zł), zaś później przekazać te prezenty bez podatku.
Jeśli chodzi o pozostałe towary przekazywane nieodpłatnie - takie, których wartość jednostkowa przekracza 10 zł - to wówczas należałoby rozważyć kwestię ewentualnego opodatkowania ich przekazania w świetle art. 7 ust. 2 u.p.t.u.

Powołany przepis stanowi, że opodatkowaniu podlega również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Z tego, co pamiętam z poprzedniego pytania, prowadzicie Państwo przede wszystkim działalność statutową, zaś niejako przy okazji wykonujecie od czasu do czasu usługi reklamowe (w zamian za sponsoring). Organizacja imprezy była zaś związana przede wszystkim (czy też wyłącznie) z działalnością statutową. Taki też charakter mają czynności nieodpłatnego przekazywania prezentów.
W związku z tym podatnikowi nie służyło prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu tych prezentów (uznając, że służyły one działalności statutowej), a jednocześnie ich przekazanie następuje na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.
Nie są spełnione przesłanki wymienione w art. 7 ust. 2 u.p.t.u., które uzasadniałyby opodatkowanie. W związku z tym czynności takie opodatkowaniu nie podlega.

Uznać zatem należy, że w sytuacji opisywanej w pytaniu przekazywanie upominków (gadżetów, pamiątek), o których mowa, opodatkowaniu nie podlega. Nie wywołuje to zatem skutków na gruncie VAT.
Można się zastanawiać natomiast, czy podatnik może odliczyć podatek naliczony od zakupu towarów stanowiących prezenty małej wartości (tj. takie, których wartość nie przekracza 10 zł).