Nasza firma wykonuje roboty ślusarskie w obiekcie na terenie Rumunii. Faktury za wykonane usługi wstawiane będą na firmę polską.

Czy w tej sytuacji wykazywanie tej sprzedaży usług jako wyłączonej z podatku VAT z powołaniem się na art. 27 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. jest poprawne?
Wykonanie usługi związanej z nieruchomością położoną w innym kraju niż Polska jest poza zakresem przepisów polskiej ustawy o podatku od towarów i usług. Miejscem opodatkowania jest kraj położenia nieruchomości.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usługi przygotowania i koordynowania prac budowlanych, takie jak usługi architektów nadzoru budowlanego to miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości. Czyli usługa taka jest opodatkowana w kraju, w którym położona jest nieruchomość, według stawek tam obowiązujących.

Jest to otwarty katalog usług - muszą być związane z nieruchomością.

Z pytania wynika, że firma wykonuje usługi ślusarskie (czyli usługi budowlane) w obiekcie (nieruchomości) położonym na terenie Rumunii. Tu jednak, jak należałoby domniemywać z pytania, usługa jest wykonywana na rzecz polskiej firmy, ona jest odbiorcą tej usługi (faktury za wykonane usługi wystawiane będą na firmę polską).

Po pierwsze z pytania wynika, że usługa ta jest związana z nieruchomością. Roboty są wykonywane w konkretnym (zapewne?) obiekcie w Rumunii. Zatem należałby przyjąć, że miejscem świadczenia, a co za tym idzie miejscem opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości.

Po drugie tu nie znajduje zastosowania (przy usługach związanych z nieruchomościami) przepis przenoszący miejsce świadczenia usługi (a co za tym idzie miejsce opodatkowania) na terytorium kraju, który wydał nabywcy numer pod którym jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku VAT lub podatku od wartości dodanej, jeśli jest to numer państwa członkowskiego inny niż terytorium państwa członkowskiego położenia nieruchomości.

Zatem w stanie faktycznym przedstawionym w zapytaniu należy przyjąć, że miejscem świadczenia, a co za tym idzie miejscem opodatkowania, usług budowlanych (ślusarskich) związanych z konkretną nieruchomością, jest miejsce położenia nieruchomości. Podatnik poprawnie powołuje się na art. 27 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.