Pytanie

Czy odsetki i prowizje od kredytu inwestycyjnego obciążają inwestycje czy koszty działalności podstawowej?
Jak księgować odsetki?

Odpowiedź

Odsetki i prowizje od kredytów opłacone do momentu przyjęcia środków trwałych do używania zwiększają ich wartość, natomiast po tym okresie są księgowane w koszty finansowe.

Uzasadnienie

Analizując definicję kosztów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - dalej u.o.r. - można stwierdzić, że koszty finansowania wyrażają uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Podstawowe przykłady kosztów finansowania stanowią: dywidendy, odsetki, prowizje, koszty opłat wstępnych, koszty organizacji kapitału własnego.

W niniejszym pytaniu mamy do czynienia z odsetkami od kredytów inwestycyjnych. Analizując u.o.r. można stwierdzić, że zazwyczaj koszty finansowania związane z kapitałami obcymi są ujmowane jako koszty okresu, a w niektórych sytuacjach mogą być aktywowane. Określają to następujące przepisy ustawy:

1. W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem produktu lub towaru do sprzedaży bądź długim okresem wytworzenia produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia można zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia (art. 28 ust. 4 u.o.r.).

2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (art. 28 ust. 1 pkt 2 u.o.r.). Wyrazem tego zapisu jest aktywowanie prowizji i odsetek od kredytów inwestycyjnych opłaconych w trakcie budowy środków trwałych.

Podsumowując, odsetki i prowizje od kredytów opłacone do momentu przyjęcia środków trwałych do używania zwiększają ich wartość, są ujmowane na koncie 080 Środki trwałe w budowie, natomiast po tym okresie są księgowane na koncie 757 Koszty z tytułu odsetek zapłaconych i zarachowanych (koszty finansowe).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego