Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego z dwóch istniejących stanowisk odnośnie traktowania programów komputerowych jako wartości niematerialnych i prawnych.
Uzasadnienie:
Przepisy art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., przewidują dwa rodzaje korekt rocznych – korektę jednorazową oraz korektę rozłożoną w czasie (na pięć lub dziesięć lat).
Korekcie rozłożonej w czasie podlegają towary i usługi, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł (zob. art. 91 ust. 2 u.p.t.u.). Pozostałe towary i usługi (w tym towary i usługi, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł) podlegają korekcie jednorazowej (zob. art. 91 ust. 1 u.p.t.u.).
Mając to na uwadze należy wskazać, że część organów podatkowych wyjaśnia, że w przypadku nabywania programów komputerowych nie dochodzi do nabywania licencji (a więc podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych), a w konsekwencji koszty zakupu programów komputerowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2013 r., IBPBI/2/423-1502/13/BG). Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji nabyte oprogramowanie podlega korekcie jednorazowej.
Z drugiej jednak strony istnieją wyjaśnienia organów podatkowych uznające programy komputerowe za podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2013 r., IPPB3/423-391/13-4/PK1). Przyjęcie takiego stanowiska (w mojej ocenie prawidłowego) oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji amortyzacji rozłożonej w czasie podlegają te z nabytych przez podatnika licencji na używanie programów komputerowych, których wartość początkowa przekracza 15.000 zł. W pozostałym zakresie nabyte przez podatnika oprogramowanie podlega korekcie jednorazowej.
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 3 lutego 2015 r.