Odpowiedź:

W sytuacji wskazanej w pytaniu prawidłowy sposób skorygowania rozliczeń podatkowych nie jest oczywisty.

Uzasadnienie:

Możliwość opodatkowania ryczałtem według stawki 8,5% dotyczy tylko najmu prywatnego, prowadzonego poza działalnością gospodarczą.

Z kolei do ustalenia momentu powstania przychodu z prywatnego najmu zastosowanie ma art. 11 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., który stanowi, że przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W rezultacie przychód z prywatnego najmu powstaje w dniu faktycznego otrzymania czynszu przez wynajmującego lub postawienia czynszu przez najemcę do dyspozycji wynajmującego.

W sytuacji wskazanej w pytaniu prawidłowy sposób skorygowania rozliczeń podatkowych nie jest oczywisty.

Z ww. przepisu wynika bowiem, że w momencie otrzymania „z góry” należnej kwoty czynszu po stronie najemcy powstał obowiązek podatkowy w stosunku do całej kwoty. Co więcej, w sytuacji zaś przedterminowego rozwiązania zawartej na 5 lat umowy najmu i zwrotu części otrzymanych należności czynszowych brak jest, w mojej ocenie, możliwości ujęcie ww. zdarzenia (tj. dokonania zwrotu części należnego czynszu) na bieżąco, tj. w roku jego zaistnienia (tj. dokonani zwrotu pieniędzy na rzecz wynajmującego). W konsekwencji wydaje się, że jedynym rozwiązaniem będzie skorygowanie zeznania za rok, w którym otrzymano całą kwotę należnego za 5 lat czynszu.

Jak zaś wynika z art. 75 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – dalej o.p. w sytuacji, gdy po skorygowaniu deklaracji powstaje nadpłata podatku, należy wraz z dokumentem korygującym złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Zwrot nadpłaty podatku w przypadku korekty, zgodnie z art. 77 § 1 pkt 6 o.p., następuję w terminie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji korygującej.

Marek Jurek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 16.05.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów