Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 16 stycznia 2012 r. (II FPS 1/11) orzekł, że "przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie będącego komplementariuszem z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy".

Stanowisko to zostało zaakceptowane przez Ministra Finansów, który 11 maja 2012 r. wydał interpretację ogólną (DD5/033/1/12/KSM/DD-125), w której stwierdził, że "kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 ustawy o CIT oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT za miesiąc, w którym go uzyskano".

Powyższe dotyczy wyłącznie przychodów u akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Nie ma podstaw dla wniosku, że interpretacja powyższa (oraz poprzedzająca ją uchwała NSA) mają zastosowanie również do przychodów osiąganych przez wspólników (komplementariuszy oraz komandytariuszy) spółek komandytowych. Przychody (oraz koszty uzyskania tych przychodów) są przez takich wspólników osiągane na zasadach ogólnych obowiązujących w przypadku udziału w spółkach osobowych, a więc z chwilą uzyskiwania tych przychodów (kosztów uzyskania przychodów) przez spółki komandytowe.

źródło: Vademecum Głównego Księgowego

Pisaliśmy o tej interpretacji - MF wyjaśnił wątpliwości dotyczące opodatkowania dochodów akcjonariusza SKA