Zasada public relations begin at home („PR zaczyna się w domu” – od siebie) oznacza m.in., że bez pozyskania pracowników jako adwokatów organizacji niemożliwe byłoby kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w otoczeniu zewnętrznym. Tak więc skuteczność zewnętrznego PR jest ściśle powiązana z PR wewnętrznym.

Jednym z filarów PR wewnętrznego jest dostarczanie pracownikom wiedzy o firmie, w której są zatrudnieni. W ramach wewnętrznego PR pracownicy powinni być informowani o:

 • Strategii, wizji, misji, celach, zadaniach (krótko i długoterminowych) oraz polityce wobec różnych grup interesariuszy (klientów, kontrahentów, urzędów itp.)
 • Zagadnieniach współdecydowania, współuczestniczenia pracowników stworzonych w tym zakresie dla pracowników
 • Znaczeniu komunikowania się i kształtowania relacji z otoczeniem, zdobywania zaufania i pożądanego nastawienia otoczenia, w tym klientów, a także pożądanego wizerunku i reputacji
 • Zakresie cech i atutów (w tym przewagi nad konkurencją) – obecnych i tych do których firma aspiruje
 • Oficjalnych stanowiskach, poglądach kierownictwa, systemie wartości prezentowanym przez firmę
 • Strategicznych decyzjach zarządczych i organizacyjnych, planowanych przedsięwzięciach innowacyjnych, restrukturyzacyjnych
 • Sukcesach firmy
 • Zaangażowaniu w projekty zewnętrzne (w tym współpracę z innymi podmiotami)
 • Opiniach docierających na temat formy z zewnątrz, np. z mediów (tradycyjnych i elektronicznych)
 • Sytuacji finansowej formy, perspektywach w tym zakresie
 • Personaliach (jubileuszach, nagrodach, rocznicach, przejściu na emeryturę itp.).


Źródło: K. Wojcik, Public relations – wiarygodny dialog z otoczeniem Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 r.