Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, producenci, importerzy i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia papierosów i tytoniu do palenia zobowiązani będą do przekazywania Ministrowi Finansów informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oznaczonych maksymalna ceną detaliczną, na potrzeby ustalenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tych wyrobów. Termin, formę i zakres przekazywanych informacji określone zostały w opublikowanym na stronie ministerstwa finansów projekcie rozporządzenia.

Informacje za okres pierwszych 10 miesięcy danego roku kalendarzowego mają być składane do dnia 8 listopada roku kalendarzowego, którego informacja dotyczy, a średnia ważona detaliczna cena sprzedaży obliczana w oparciu o nie, dla potrzeb ustalenia poziomu minimalnej stawki akcyzy na papierosy, będzie ogłaszana w formie obwieszczenia i opublikowana w Monitorze Polskim przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który będzie ustalana.

Informacje za okres 12 miesięcy służą do obliczania średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży na potrzeby liczenia minimalnego wspólnotowego obciążenia podatkiem akcyzowym i powinny być złożone do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego informacja dotyczy. Obliczona w oparciu o nie średnia ważona będzie ogłaszana w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim, najpóźniej do 1 marca danego roku.

Informacje przekazywać należy w formie papierowej, po ich podpisaniu i opatrzeniu klauzulą "za zgodność ze stanem faktycznym" oraz w formie elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego, na adres wskazany na stronie internetowej ministerstwa finansów.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 7 grudnia 2010 r.