Niby prosty i znany system opodatkowania. Okazuje się jednak, że w praktyce pojawia się w tym zakresie wiele wątpliwości. Tymże właśnie wątpliwościom poświęcony jest poradnik Krzysztofa Kamińskiego opublikowany w Vademecum Głównego Księgowego.

Jak wiadomo, opodatkowaniu VAT w Polsce podlegają usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium Polski, podatnikami zaś są co do zasady usługodawcy. Chcąc uniknąć problemów związanych z uchylaniem się od opodatkowania przez podmioty zagraniczne, w tym także problemów związanych z utrudnioną kontrolą i ogólnie pojętym kontaktem z takimi podmiotami, ale także ułatwić opodatkowanie usług, prawodawca polski, w ślad za prawodawstwem unijnym, wprowadził szczególne reguły opodatkowania usług wykonywanych na terytorium Polski i na rzecz polskich podatników przez podmioty zagraniczne. Reguły te określa się mianem opodatkowania w systemie odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge). Takie nazewnictwo tłumaczy się tym, że odwrotnie niż zwykle, to nie wykonawca jest obciążony obowiązkiem odprowadzenia podatku od wykonanych usług, ale właśnie ich nabywca.

Ustawodawca uzależnia reguły rozpoznawania importu usług od rodzaju usług. I tak, import usług co do zasady powinien zostać rozpoznany gdy usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Jednakże w przypadku usług związanych z nieruchomościami, rozpoznanie importu usług będzie zasadne jedynie w przypadku, gdy usługodawca ponadto nie będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Taka konstrukcja przedmiotowej regulacji wskazuje, że w przypadku usług innych aniżeli usługi związane z nieruchomościami, jeżeli chodzi o status usługodawcy, dla rozpoznania importu usług wystarczający jest fakt nieposiadania w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia takiej działalności. Nie będzie tu istotny sam fakt, że usługodawca z jakichś względów będzie w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

O odmiennościach w sposobie rozpoznawania importu usług przy poszczególnych rodzajach usług warto pamiętać. Należy bowiem zauważyć, że nie trudno tu o opodatkowanie czynności przez niewłaściwy podmiot.

Więcej na ten temat w poradniku Krzysztofa Kamińskiego "Import usług na przykładach" opublikowanym w Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł