Pytanie

Do naszej firmy w lutym 2014 r. zgłosiła się klientka (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) z prośbą o wystawienie faktury do paragonu wystawionego w styczniu. Faktura miałaby być wystawiona na fundację dla dzieci w celu udokumentowania kosztów na rehabilitację dziecka.

  • Czy powinniśmy wystawić taką fakturę?
  • Ile czasu jest na wystawienie faktury do paragonu?

Odpowiedź

Przedsiębiorca, ma obowiązek wystawić fakturę na tzw. "żądanie" w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Uzasadnienie

Powyższe regulują przepisy art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Faktura na żądanie 

W powołanych regulacjach czytamy: na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. czynności dostawy towarów i świadczenia usług, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (czyli tych, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury), oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
  2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Po upływie wskazanego terminu sprzedawca może (dobrowolnie) wystawić fakturę na żądanie nabywcy, niemniej nie ma już takiego obowiązku (przepisy prawa do tego nie obligują).

W opisanym przypadku, Klientka zgłosiła się w terminie, który obliguje Państwa do wystawienia faktury sprzedaży. Zatem, powinni Państwo na jej żądanie wystawić fakturę. Przy czym, należy tu zastosować art. 106h ust. 1 u.p.t.u. Powołane regulacje stanowią, że w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Pewne wątpliwości budzi jednak fakt, że sprzedaż pierwotnie została udokumentowana paragonem (co potwierdza, że miała miejsce dostawa na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej pozarolniczej działalności gospodarczej), po czym jako nabywca w treści faktury wskazana jest Fundacja.