Zgodnie z proponowaną zmianą w sekcji dotyczącej przepływów pieniężnych z działalności finansowej jednostki powinny przedstawiać uzgodnienie kwot prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (bilansie) na początek i na koniec okresu, które dotyczą finansowania działalności (z wyłączeniem składników kapitałowych). Uzgodnienie kwot powinno uwzględniać:

- saldo z bilansu na początek okresu,

- zmiany, jakie zaszły w okresie, w tym wynikające z: przepływów pieniężnych z działalności finansowej; uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami; innych zmian niepieniężnych (np. stanowiących skutek zmiany kursów wymiany walut lub zmian wartości godziwej),

- saldo wykazywane w bilansie na koniec okresu.

Dodatkowo, jednostki powinny ujawniać informacje istotne dla oceny płynności jednostki, w szczególności dotyczące ograniczeń mających wpływ na decyzje jednostki związane z wykorzystaniem środków pieniężnych. W ramach wspomnianych ograniczeń w dysponowaniu środkami pieniężnymi jednostki powinny w szczególności ujawniać informacje o zobowiązaniach podatkowych wynikających z repatriacji zagranicznych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów.

Uwagi i komentarze dotyczące proponowanej poprawki MSR 7 można zgłaszać do IASB w terminie do 17 kwietnia 2015 r. Pełna wersja wstępnej wersji poprawki, wraz z pytaniami kierowanymi przez IASB do zainteresowanych stron, jest dostępna pod adresem: http://www.ifrs.org >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego