Celem tego standardu jest zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych jednostek zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen.

Standard ten został opublikowany w ramach większego projektu Działalność o regulowanych cenach, poświęconego porównywalności sprawozdań finansowych jednostek działających w obszarach, w których ceny podlegają regulacji przez określone organy regulacyjne bądź nadzorcze (w zależności od jurysdykcji do takich obszarów należą często dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, sprzedaż energii i gazu, usługi telekomunikacyjne itp.).

MSSF 14 nie odnosi się w szerszym zakresie do zasad rachunkowości dla działalności o regulowanych cenach, a jedynie określa zasady wykazywania pozycji stanowiących przychody bądź koszty kwalifikujące do ujęcia ich w wyniku obowiązujących przepisów w zakresie regulacji cen, a które w świetle innych MSSF nie spełniają warunków ujęcia jako składniki aktywów lub zobowiązania.

Standard ten pozwala jednostkom, które sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF po raz pierwszy do ujmowania kwot wynikających z działalności o regulowanych cenach, zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości. Zastosowanie MSSF 14 jest dozwolone natomiast wtedy, gdy jednostka prowadzi działalność objętą regulacjami cen i w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości ujmowała kwoty kwalifikujące się do uznania za „salda pozycji odroczonych”.

Zgodnie z opublikowanym MSSF 14 takie pozycje powinny natomiast podlegać prezentacji w odrębnej pozycji sprawozdania z pozycji finansowej (bilansu) odpowiednio w aktywach oraz w pasywach. Jednocześnie pozycje te nie powinny podlegać podziałowi na część wykazywaną w ramach aktywów/pasywów bieżących (obrotowych) i niebieżących (trwałych). Jednocześnie należy podkreślić, że MSSF 14 nie określa „pozycji odroczonych” jako aktywa bądź zobowiązania z uwagi na szereg odmiennych opinii dotyczących możliwości uznania tych pozycji za aktywa lub zobowiązania w świetle Założeń koncepcyjnych. Dlatego „pozycje odroczone” wykazywane w ramach aktywów są określane jako „salda debetowe pozycji odroczonych”, natomiast te, które są wykazywane w ramach pasywów – jako „salda kredytowe pozycji odroczonych”.

W sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów jednostki powinny wykazywać zmiany netto w „pozycjach odroczonych” odpowiednio w sekcji pozostałych dochodów całkowitych oraz w sekcji zysków lub strat (lub w jednostkowym sprawozdaniu z zysków lub strat). W odniesieniu do „pozycji odroczonych” wykazywanych w ramach pozostałych dochodów całkowitych jednostki są zobowiązane do ich przedstawienia w przekroju pozycji, które zgodnie z innymi MSSF:
- nie zostaną przeklasyfikowane do zysków lub strat,
- zostaną przeklasyfikowane do zysków i strat w przypadku wystąpienia określonych okoliczności.

Jednocześnie MSSF 14 wymaga ujawnienia krótkiego opisu charakteru i istoty działalności objętej regulacją cen i jej wpływu na sytuację finansową, wyniki oraz przepływy pieniężne jednostki.

MSSF 14 ma zacząć obowiązywać od początku 2016 r., przy czym dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie.