HFPC zarzuca ministrowi finansów błędną interpretację pojęcia tajemnicy skarbowej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła do WSA w Warszawie skargę na decyzję ministra finansów o odmowie udostępnienia dokumentu „Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2013 r.” Zdaniem ministra dokument ten chroniony jest tajemnicą skarbową, w związku z czym nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła o udostępnienie dokumentu w trybie informacji publicznej. Decyzją z 22 marca 2013 r. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej odmówił udostępnienia informacji wskazując, że jest ona objęta ochroną tajemnicy skarbowej, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej. Z taką argumentacją nie zgodziła się HFPC, która wskazała w odwołaniu, że prawna definicja tajemnicy skarbowej znajduje się nie w art. 34 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, lecz w art. 293 Ordynacji podatkowej. Minister finansów działając jako organ II instancji nie podzielił jednak argumentów zawartych w odwołaniu i utrzymał w mocy decyzję GIKS.

Głównym zarzutem przedstawionym w skardze HFPC do WSA jest błędna interpretacja pojęcia tajemnicy skarbowej. Wedle organów, definicję taką zawiera art. 34 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, w myśl którego tajemnicę taką stanowią wszystkie informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej, innymi słowy chronione z jej mocy miałyby być wszystkie informacje będące w dyspozycji organu kontroli skarbowej, niezależnie od tego przez kogo i w jakich okolicznościach zostały wytworzone.„HFPC wskazuje, że taka definicja byłaby zdecydowanie zbyt szeroka i godziłaby w gwarantowane konstytucyjnie prawo dostępu do informacji publicznej. Należy zatem uznać, że interpretując pojęcie tajemnicy skarbowej organ powinien był zastosować art. 293 Ordynacji podatkowej, z którego wynika, że tajemnicą objęte są tylko te informacje, które mogłyby ujawnić indywidualne dane podatników, pozwalające osobom nieuprawnionym na ich identyfikację” skomentował prawnik Fundacji Marcin Szwed.

Ponadto, HFPC zauważyła, że argumentacja organu jest niekonsekwentna: skoro bowiem tajemnicą chronione miałyby być wszystkie informacje będące w dyspozycji organów kontroli skarbowej, to niedopuszczalne byłoby ujawnianie nawet wyciągu z „Zadań urzędów kontroli skarbowej”, choć dokument taki znajduje się na stronie internetowej ministra finansów.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.hfhr.pl, stan z dnia 10 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 10 czerwca 2013 r.